دانلود رایگان


مقاله ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های دانشجویی کلیه رشته ها و کلیه مقاطع

دانلود رایگان مقاله ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی دانلود مقاله ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی 10 ص فرمت word
موقعیت یاجایگاه ، شکلی ازارتباط بازارمی باشدکه نقش مهمی درجذابیت یک مقصدگردشگری دارد.درچندسال اخیربه دنبال رشدمدام تعدادمسافرت هاوپی بردن سیاستگذاران به ارزش گردشگری دراقتصادمناطق خود، تعدادمقاصدگردشگری نیزافزایش یافته است این افزایش درمسافرت هاتاحدودی نیزناشی ازافزایش تبلیغات بوده است، به طوریکه بازاریابان گردشگری تلاش می کنندتابامعرفی مقاصدخودبه بازارهای هدف ، سهم بیشتری ازگردشگری جهانی داشته باشند.
ایجادجایگاه یکی ازموثرترین ابزارهادربازاریابی گردشگری است.منظورازایجادجایگاه ، خلق یک موقعیت متفاوت ازمقصددرذهن مشتریان بالقوه می باشد.


فروشگاه


فایل


مقاله


پروژه


کارآموزی


پایان نامه


رساله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود-مقاله-برندسازی-مقاصد-گردشگری | 8308 | مدیریت» مدیریت ...

1 دسامبر 2018 ... دانلود-مقاله-برندسازی-مقاصد-گردشگری - دانلود رشته مدیریت» مدیریت بازاریابی -
8308 ... و توسعه یک برند مقصد گردشگری میتوان نتیجه گرفت برنامه ریزی واجرای
هوشمندانه ارتقاء جایگاه مقصد و ساخت یک برند گردشگری انطباق ...

مدیریت نام تجاري در گردشگری | Brand management in Tourism ...

به دليل اهميت فوق العاده اين مفهوم در اقتصاد و توسعه كشورهاست كه در سالهاي اخير
مبحث ... در این مقاله با آوردن ویژگیهای لازم یک برند گردشگری، چند مطالعه موردی نیز
در .... برای ساخت تبلیغات برای یک برند گردشگری مقصد بیش از هر چیز باید جاذبه
ها ...

مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ...

دریافت مقاله: /29. /09. 1395 .... ارتقای تصویر و نگرش به تبلیغات، شناخت و آگاهی،
اهمیت بسیار دارد. نگوین و همکاران ). 2013 ... نفعان گوناگون از مقصد گردشگری ایجاد
می. کند. والش و همکاران ) ... ة یک مقصد گردشگری، نقش مهمی د. ر کیفیت ادراک.

مقصد بر قصد بازگشت ک ی گردشگران از ت ی و رضا ی قبل ی دها ی بازد ...

گردشگران از. ی. ک. مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها )مطالعه مورد. ی. : گردشگران.
سالمت. (، ... تکراری یک بازار ثابت برای یک مقصد و همچنین یک. منبع ... سه نفر
ایجاد شغل. می. کند .... در مقاله حاضر ..... نقش رضایت و ویژگیهای یک مقصد بر
رضایت کلّی.

اصل مقاله 5.77 MB - سیاست‌های راهبردی و کلان

بسیاری از کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان به اهمیت این موضوع بخوبی پی ...
گرفته است ولی عملا برنامه ریزی، اقدامات و بخصوص بازاریابی در این راستا ...
گردشگری تاریخی (میراث): محور این نوع گردشگری بعد تاریخی یک مقصد است. ...
بین الملل و مشارکت در ایجاد صلح در میان همه ملت های جهان معرفی می کند (سازمان جهانی
جهانگردی.

جايگاه رسانه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي گردشگري الکترونيکي ...

عنوان مقاله: جايگاه رسانه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي گردشگري ... يک فاکتور
ضروري است که تاثير مستقيمي بر روي انتخاب مقصد گردشگري توسط گردشگران ...

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

20 آوريل 2013 ... ﻓﻀﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﺬب .... ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ
ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي، ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد. (. رﺿﻮاﻧﻲ،.

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

10 مه 2009 ... ﻟﺬا اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن .... ﺖ اﻣـﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و اﻳﺠـﺎد
زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ..... وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻘـﺼﺪ.

ر‌تصوير‌ذهنی‌گردشگران‌از‌مقصد‌ ای‌ب تأثير‌تبليغات‌توصيه گ

3 جولای 2015 ... کننده. ؛‌تصميم‌سفر. . . . تاریخ دریافت مقاله: ... در این راستا، گردشگران تصویر
ذهنی خود از یک مقصد گردشگري را با قرارگرفتن ... اهمیت تبلیغات توصیه .....
بازاریابان گردشگري باید بازخوردهاي ایجاد شده توسط گردشگران را جمع.

از ﻣﻘﺼﺪ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ

16 نوامبر 2016 ... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ. اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. درروﻧﺪ. رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ... اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ .... ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻚ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ. ﻣﻲ.

راهکارهای بازاریابی در صنعت گردشگری - وب 24

29 ا کتبر 2017 ... بازاریابی گردشگری فرایندی است که طی آن یک کشور شرایط مالی ... در مدیریت
بازاریابی گردشگری باید شرایطی را ایجاد کرد که مردم محلی از ... رکود : مقصد
گردشگری بعد از مدتی برای توریست ها تکراری و خسته کننده میشود. ... اهميت زمان
وكانال هاي توزيع متفاوت : هنگام بازاریابی گردشگری، زمان ... مقالات مرتبط.

سیستم مدیریت مقصد - علم گردشگری

سیستم های بازاریابی مقصد وب محور، بصورت گسترده ای به عنوان کانال توزیع و
ابزار ... توسعه و مدیریت یک سیستم مدیریت مقصد موفق نیازمند عوامل ذیل است: ...
سازمان (عملکرد موفق موارد بالا موجب ایجاد محیط فناوری سازمانی مطلوب می گردد). ...
رسانه های آنی موفقی همچون Expedia.com و دیگر آژانسها، نقش سیستم های مدیریت
مقصد را زیر ...

بازاریابی گردشگری - بهرام عابدینی

2 مه 2013 ... «بازاریابی گردشگری یک روند مدیریت فنی شامل پیش‌بینی نیازها و جلب ... نقش
پیشبرد عبارت است از ایجاد جایگاهی برای مقصد به روشی جامع، این ..... مقاله ی بعدی:
« انواع هتل ها از نظر نوع سرویس دهی دیدگاهها و عناصر گردشگری ».

گردشگری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقه‌مند هستند.
... گردشگری سازمان‌یافته امروزه یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است. .... هنوز زائران
در صنعت گردشگری جایگاه مهمی دارند. ... با توسعه فعالیت‌های گردشگری زمینه برای
ایجاد اشتغال فراهم می‌شود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه ...

شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند مقصد در گردشگري - مدیریار

19 دسامبر 2015 ... در چند دهه گذشته، موضوع برند سازي براي مقصد هاي گردشگري توجه بسیاري را به خود
جلب نموده است . در بازار هاي به شدت رقابتی جهانی، نیاز مقصد ها براي ایجاد یک هویت
منحصر به فرد و بی .... جایگاه سازي براي محصول به قدري مهم است که از آن به عنوان
معناي ... در مقالات کاربردهای متعددی از روش دلفی فازی به چشم میخورد.

تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی ...

مقاله حاضر به بررسی رابطه تصویر برند بعد از سفر و توسعه گردشگری شهری در
کلان ... در سال‌های گذشته عمل برندسازی و بازاریابی برای مقاصد بسیار معمول شده
است. .... نقش برند در پس از تجربه در استحکام، پیوند دهی خاطرات و تقویت آن و ایجاد
یک ...

مفهوم و اهمیت ارائه یک تصویر مطلوب به گردشگران - الی گشت

16 آوريل 2016 ... بمنظور توسعه جایگاه رقابتی، ایجاد و انتقال یک تصویر مطلوب به گردشگران ... در
این مقاله ضمن آشنایی با مفهوم تصویر مقصد گردشگری، ابعاد تشکیل دهنده ... اما
بطور کلی در بازاریابی توریسم و گردشگری عبارت وجهه یا تصویر به ...

انجمن جامعه شناسی ایران - جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

24 فوریه 2016 ... عصر روز بیست و سوم فروردین ماه سال نود و یک گروه علمی- تخصصی ... توسعه
صنعت گردشگری در یک فضای رقابتی اتفاق می‌افتد وتداوم شکوفایی مقاصد در ...
در صنعت گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی مناسب با اهداف توسعه و نیازهای بازار کار
است. ... ج:کتاب و مقالات علمی مبتنی بر دانش گردشگری تدوین کرده باشد.

از ﻣﻘﺼﺪ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ

16 نوامبر 2016 ... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ. اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. درروﻧﺪ. رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ... اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ .... ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻚ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ. ﻣﻲ.

طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ... - دانشگاه شاهد

دو مفهوم سیاستگذاری و بازاریابی را بسیار نزدیک به هم در نظر گرفت. در این ... بوده
و مدلی که بتواند فرایند بازاریابی گردشگری را در ... سیاست های جهانگردی در شکل
دهی ابعاد بازاریابی نقش ... در این مقاله بر آنیم ضمن نشان دادن ... مرحله آخر، ایجاد نظم و
سازماندهی در موقعیت های فعلی .... کشوری که در پی معرفی خود به عنوان یک «مقصد.

فصلنامه 7 (2).4.4 - گردشگری و توسعه

این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی تصویر مقصد شهر. قزوین در ...
مقصد،. نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای آتی گردشگران دارد. .... برای برند کردن یک
مقصد، فرستنده (بازاریابان مقصدیک هویت برند مقصد را از طریق تمام ... برند سازی
مقصد گردشگری بدون لحاظ نمودن احساسات و عواطف گردشگر در ساخت تصویر.

غذا و اقتصاد گردشگری - مطالعات هتلداری و میزبانی

از این جهت گردشگری غذا می‌تواند با ایجاد شغل و درآمد برای جوامع روستایی به توسعه
... آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، مدیریت تقاضای گردشگران است و البته دانستن
اینکه ... از گردشگران به تنها دلیل بازگشت دوباره به یک مقصد تبدیل می‌شود و برای
برخی ... محلی تا هنر آشپزی خود را در حضور مخاطبان بیشتری عرضه و بازاریابی
کنند.

مقاله جایگاه و چالش های برند در مقاصد گردشگری - سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله جایگاه و چالش های برند در مقاصد گردشگری. حمید ایوبی
یزدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (گرایش بازاریابی) دانشگاه علامه
طباطبائی ... در این مقاله با مروری بر ادبیات برندینگ مدلی برای ایجاد برندینگ
مقصد و ... برتر ساعت خوش · ایمنی فرآیندها، نیازمند تبیین و تعیین یک پروتکل
ملی.

بررسی نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی گردشگری (مطالعه تطبیقی ...

با گسترش فضاهای توریستی و ایجاد امکانات رفاهی در اطراف آنها میتوان فرصت های ...
ادبیات تحقیق گردشگری اساسًا به معنای مسافرت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور ...
در گذشته در مقاله ای تحت عنوان نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی گردشگری که ...

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

20 آوريل 2013 ... ﻓﻀﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﺬب .... ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ
ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي، ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد. (. رﺿﻮاﻧﻲ،.

بررسی نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی گردشگری (مطالعه تطبیقی ...

با گسترش فضاهای توریستی و ایجاد امکانات رفاهی در اطراف آنها میتوان فرصت های ...
ادبیات تحقیق گردشگری اساسًا به معنای مسافرت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور ...
در گذشته در مقاله ای تحت عنوان نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی گردشگری که ...

ایران : بهترین مقصد گردشگران - Parstoday

چندی پیش پایگاه خبری "استار" خطاب به گردشگران اعلام کرد که تمام تبلیغات
منفی ... نویسنده این مقاله که به نقاط مختلفِ گردشگری در ایران رفته و از سفرهای خود
بسیار ... میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری ،
بسیار ... به همین دلیل توجه به این صنعت ، از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها
برای ...

مصاحبه؛ نبض ضعیف بازاریابی دیجیتال در گردشگری ایران ...

22 نوامبر 2017 ... گردشگری به‌عنوان یک صنعت، برای توسعه نیاز به انواع بازاریابی دارد و به‌دلیل
ماهیت فرامرزی آن بازاریابی دیجیتال در آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ...
تمرکز بر ایجاد جاذبه‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های قدرتمند برای ساماندهی
گردشگران ورودی، با وجود آوازه گسترده‌ای که به‌عنوان یک مقصد .... آخرین مقالات.

عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین‌ال

مقصـد. دردشگر. ي شهري براي دردشگران بين. المللي است و نمادهاي جذاب شهري آن، نقش
مهمـي ..... در بازار. هاي به شدت رقـابتي جهـان، نيـاز. شـهرها. بـراي. ايجاد يک هويت
منحصربه ... در مقالـه. اي. بـا. عنوان. » تحليلي بر نقش تصوير برند بر توسعه
دردشگري.

modiriat safahaat 32.indd

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1391/1/18. ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 1392/3/9. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ. ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ... ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ،
ﻣﺮﺩﻡ ... ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ... ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻔﺮ
ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗ ...

اصل مقاله (5.75 MB) - فصلنامه علوم ورزش

آن خاطره سازی و ایجاد جایگاه مثبت در ذهن گردشگران بوده و سهم بازار گردشگری ورزشی
استان ... اطلاعاتی درباره آنچه که یک منطقه مشخص می تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آنها ...
بازاریابی گردشگری ورزشی را مواردی مثل محیط فیزیکی مقصد (جاذبه ها)، اماکن و.

بازاریابی یک‌پارچه گردشگری - مرجع دانش و خدمات مدیریت گردشگری

دکتر توریسم این فرآیند را با تحلیل و توسعه یک استراتژی بازاریابی مناسب با
جایگاه در بازار، مزیت‌های رقابتی و اهداف ویژه مقصد/بنگاه اقتصادی، آغاز می‌کند.

تحقیق برندسازی مقاصد گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار این ...

6 ژانويه 2019 ... دانلود رشته مدیریت» مدیریت بازاریابی - 8733 ... دانلود تحقیق با موضوع برندسازی
مقاصد گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار این ... برنامه ریزی واجرای هوشمندانه
ارتقاء جایگاه مقصد و ساخت یک برند گردشگری انطباق بسیار خوب و ...

طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ... - دانشگاه شاهد

دو مفهوم سیاستگذاری و بازاریابی را بسیار نزدیک به هم در نظر گرفت. در این ... بوده
و مدلی که بتواند فرایند بازاریابی گردشگری را در ... سیاست های جهانگردی در شکل
دهی ابعاد بازاریابی نقش ... در این مقاله بر آنیم ضمن نشان دادن ... مرحله آخر، ایجاد نظم و
سازماندهی در موقعیت های فعلی .... کشوری که در پی معرفی خود به عنوان یک «مقصد.

modiriat safahaat 32.indd

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1391/1/18. ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 1392/3/9. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ. ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ... ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ،
ﻣﺮﺩﻡ ... ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ... ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻔﺮ
ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗ ...

مدیریت نام تجاري در گردشگری | Brand management in Tourism ...

به دليل اهميت فوق العاده اين مفهوم در اقتصاد و توسعه كشورهاست كه در سالهاي اخير
مبحث ... در این مقاله با آوردن ویژگیهای لازم یک برند گردشگری، چند مطالعه موردی نیز
در .... برای ساخت تبلیغات برای یک برند گردشگری مقصد بیش از هر چیز باید جاذبه
ها ...

Slide 1 - سازمان توسعه تجارت

برگرفته از مقاله: فرزاد مقدم و دکتراحمد روستا ... را با توجه به نقش تاثيرگذار اين
صنعت در رونق اقتصادي کشورشان تصويب مي کنند. ... بازاريابان گردشگري، هر
کشور را به مانند يک برند مي بينند. ... مي کنند تا تصويري از مقصد گردشگري مورد
نظرشان را در ذهن مخاطب ايجاد کنند و گردشگران بالقوه را تشويق به خريد از خود نمايند.

غذا و اقتصاد گردشگری - مطالعات هتلداری و میزبانی

از این جهت گردشگری غذا می‌تواند با ایجاد شغل و درآمد برای جوامع روستایی به توسعه
... آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، مدیریت تقاضای گردشگران است و البته دانستن
اینکه ... از گردشگران به تنها دلیل بازگشت دوباره به یک مقصد تبدیل می‌شود و برای
برخی ... محلی تا هنر آشپزی خود را در حضور مخاطبان بیشتری عرضه و بازاریابی
کنند.

F442 Farsi IranArze - ترجمه فا

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر وفاداری به مقصد و رابطه آن با وجهه مقصد، تجربه
سفر ... های تحقیق به ازای جهانی نمودن محصولات گردش گری و بازاریابی می پردازد. ...
ایجاد مدلی طبق نظریه موجود رفتار برنامه ریزی شده شرح دهد. ... تحقیقات در زمینه نقش
این مولفه ها در گردشگری کمیاب اند. ... دو بنی و زینکاران بدین نتیجه رسیدند که.

اصل مقاله - فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)

ابعاد ارزش ویژه برند گردشگری شهر مرزی بانه، وفاداری گردشگران رتبه یک، ... نقش
شهرها در جذب گردشگران و شکل گیری گردشگری شهری ..... بازاریابی مقصد
گردشگری، افزایش آگاهی از مقصد گردشگری به وسیله ایجاد برندی منحصر به فرد
است (ایمانی.

اصل مقاله - نشریات علمی دانشگاه - دانشگاه پیام نور

برندسازی فرآیند ایجاد یک. شعار از یک پیام ... از آنجا که برند مقصد گردشگری اهمیت
به سزایی در تعیین .... طبیعت می تواند به طور موثری برای ایجاد و بازاریابی یک.

مقالات ISI مدیریت توریسم و گردشگری : 100 مقاله انگلیسی + ترجمه ...

مدیریت گردشگری، در قالب دولت، می‌تواند نقش ایفا کند که در این مقیاس و جایگاه، ...
چه چیزی باعث می‌شود گردشگران در مورد مقاصد گردشگری احساس منفی کنند ؟ .... نگه
داشتن آن تازه: دوباره به یک پروژه بهبود شهر خیابانی تاریخی توریستی ..... کلبه:
ترجیحات بازار و حکومتداری جنگل باعث تکامل مواد ساخت و ساز در گردشگری می شود.

تعریف و بررسی بازاریابی در صنعت گردشگری - کارناوال

8 ا کتبر 2016 ... شیوه ی بازاریابی در ارائه ی یک محصول نقش مهمی را ایفا می کند. این که از چه نوع
بازاریابی استفاده می کنیم نشان دهنده ی این است که چگونه از فلسفه ...

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷ و

15 ژوئن 2013 ... اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﻈ .... ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. رﺷﺪ را داردو در ا. ﻳﻦ.
ﺑﺎزار. رو. ﻳﺪاد. ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ي. ورزﺷ. ﻲ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ. ﻲ. ﻳﻔﺎا. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. يا.

اصل مقاله (5.75 MB) - فصلنامه علوم ورزش

آن خاطره سازی و ایجاد جایگاه مثبت در ذهن گردشگران بوده و سهم بازار گردشگری ورزشی
استان ... اطلاعاتی درباره آنچه که یک منطقه مشخص می تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آنها ...
بازاریابی گردشگری ورزشی را مواردی مثل محیط فیزیکی مقصد (جاذبه ها)، اماکن و.

مصاحبه؛ نبض ضعیف بازاریابی دیجیتال در گردشگری ایران ...

22 نوامبر 2017 ... گردشگری به‌عنوان یک صنعت، برای توسعه نیاز به انواع بازاریابی دارد و به‌دلیل
ماهیت فرامرزی آن بازاریابی دیجیتال در آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ...
تمرکز بر ایجاد جاذبه‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های قدرتمند برای ساماندهی
گردشگران ورودی، با وجود آوازه گسترده‌ای که به‌عنوان یک مقصد .... آخرین مقالات.

مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ...

دریافت مقاله: /29. /09. 1395 .... ارتقای تصویر و نگرش به تبلیغات، شناخت و آگاهی،
اهمیت بسیار دارد. نگوین و همکاران ). 2013 ... نفعان گوناگون از مقصد گردشگری ایجاد
می. کند. والش و همکاران ) ... ة یک مقصد گردشگری، نقش مهمی د. ر کیفیت ادراک.

Microsoft Word - rahnama - فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در ...

نتایج مقاله نیز نشان می دهد که اهمیت انتخاب صحیح حامل های. پیام تبلیغاتی را ... در
واقع بهترین آنها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری. هماهنگ و متناسب ...
خوبی از کشور، شهر یا منطقه ی خود در ذهن گردشگران ایجاد کند. ... خود شکل دهند؛ به
عبارت دیگر، محصول گردشگری در یک تنوع خاص، در بر گیرنده پاسخگویی به
تقاضای.

Microsoft Word - rahnama - فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در ...

نتایج مقاله نیز نشان می دهد که اهمیت انتخاب صحیح حامل های. پیام تبلیغاتی را ... در
واقع بهترین آنها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری. هماهنگ و متناسب ...
خوبی از کشور، شهر یا منطقه ی خود در ذهن گردشگران ایجاد کند. ... خود شکل دهند؛ به
عبارت دیگر، محصول گردشگری در یک تنوع خاص، در بر گیرنده پاسخگویی به
تقاضای.

بررسی راهکارهای توسعه‌ی گردشگری در استان آذربایجان غربی

هدف این تحقیق معرفی توانمندیهای گردشگری استان آذربایجانغربی و شناخت عوامل ...
تکنولوژی ارتباطات، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده که از آن
..... سالهای اخیر فرصتهایی را که پرتغال برای توسعه، بهعنوان یک مقصد گردشگری
دارد .... جذب جهانگردان کشورهای ثروتمند از طریق تبلیغات و بازاریابی و همچنین ایجاد
...

بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در توسعه صنعت گردشگری کشور ...

21 آگوست 2012 ... در این مقاله سعی شده است با ارائه تعاریفی دقیق از تبلیغات اینترنتی، تاثیر ...
بازاریابی اینترنتی، فرآیند ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان از طریق ... گردشگری
اساساً بمعنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد بمنظور سیاحت یا ...

محورهای همایش - همایش ملی گردشگری

گردشگری و زیر ساخت ها ... 4- نقش معماری و شهر سازی اسلامی در ایران در جذابیت
بصری و گردشگری در شهرهای ایران ... 1-گردشگری ورزشی ،بازاریابی و کار آفرینی.

اصل مقاله

25 سپتامبر 2016 ... شده ی گردشگر از یک مقصد گردشگری بر رضایت گردشگر و وفاداری به آن مقصد
تأثیر ... صنعت در دنیا در چند دههی اخیر، سهم عمده ای در ایجاد ارزش افزوده کشورها داشته
و ... بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای ... گردشگری نشان
میدهد که تصویر مقصد یک مفهوم ارزشمند و با اهمیت در بررسی فرایند.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮ - مجله برنامه ریزی و توسعه ...

17 ژانويه 1997 ... ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ...
ﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: ... اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ... ﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد. ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي.

6 استراتژی مجازی برای بازاریابی گردشگری - روزنامه دنیای اقتصاد

15 جولای 2018 ... در این مقاله، 6 تاکتیک را به شما نشان می‌دهیم تا بتوانید یک ... این روش‌ها از طریق
مصاحبه با کارشناسان بازاریابی مقاصد و استراتژی‌هایی که در صنعت گردشگری ...
آنها تنها یک بخش از سفر نیستند، بلکه در سرتاسر سفر نقش بسیار مهمی ... برای هر
مرکز یک هسته ایجاد کنید تا به عنوان رسانه محلی برای گردشگران عمل ...

ی مقاصد گردشگر دار یپا نگ ی در برند کننده ن یی عوامل تع ری تأث ...

ایجاد تصویر مثبت از یک مقصد به واسطه رقابت شدید میان مقاصد گردشگری برای
نیل. به یک مزیت ... مکان در دو دهه گذشته به نشریات بازاریابی و پژوهش. های دانشگاهی
نیز راه .... برندسازی پایدار مقاصد گردشگری نقش مهمی در ظرفیت. سازی و ایجاد، اجرا ...

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل ... - فصلنامه مطالعات شهری

دیدگاه ها و انگیزه های گردشگران برای سفر به یک مقصد، به عنوان. یک ضرورت
بازاریابی و برنامه ریزی توسعه گردشگری و همچنین. مبنایی برای طراحی ... در واقع
گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی. کشورها ایفا می کند و ...
نویسنده مسئول مقاله ... صورتی دقیق تر، چه عواملی موجب ایجاد انگیزه می شود که مردم.
به مسافرت های ...

فصلنامه 7 (2).4.4 - گردشگری و توسعه

این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی تصویر مقصد شهر. قزوین در ...
مقصد،. نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای آتی گردشگران دارد. .... برای برند کردن یک
مقصد، فرستنده (بازاریابان مقصدیک هویت برند مقصد را از طریق تمام ... برند سازی
مقصد گردشگری بدون لحاظ نمودن احساسات و عواطف گردشگر در ساخت تصویر.

نمونه ای از بازاریابی در صنعت گردشگری- موسسه آموزش عالی آزاد هادی با ...

بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و ...
به اروپا و نیز مخاطراتی چون ایجاد ناآرامی سیاسی در خاورمیانه را ایجاد می کند. ...
بهترین جایگاه برای یک تور گردان بدست آوری بازار (بازارهای) هدف است. ... که در یک
مقصد پیشنهاد شده است بازاریاب بسته بندی نمی کند رده یا بیشتر از .... مقالات
مرتبط.

گردشگری پایدار - خانه نقلی کاشان

5 سپتامبر 2017 ... 2017 با توجه اهمیت گردشگری پایدار، مجمع عمومی سازمان ملل سال. این نامگذاری ...
صنعت گردشگری با تمرکز ویژه بر مردم، از طریق ایجاد مشاغل مختلف، به جوامع محلی
حیاتی. دوباره می ..... همچنین در این میان بحث های ذیل نیز وجود دارد که در مقاله. بعدی به
... بازاریابی تصویر مقصد، نقطة شروع یک بازاریابی گردشگری موفق.

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷ و

15 ژوئن 2013 ... اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﻈ .... ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. رﺷﺪ را داردو در ا. ﻳﻦ.
ﺑﺎزار. رو. ﻳﺪاد. ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ي. ورزﺷ. ﻲ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ. ﻲ. ﻳﻔﺎا. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. يا.

تحقیق برندسازی مقاصد گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار این ...

6 ژانويه 2019 ... دانلود رشته مدیریت» مدیریت بازاریابی - 8733 ... دانلود تحقیق با موضوع برندسازی
مقاصد گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار این ... برنامه ریزی واجرای هوشمندانه
ارتقاء جایگاه مقصد و ساخت یک برند گردشگری انطباق بسیار خوب و ...

از ﻣﻘﺼﺪ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ

16 نوامبر 2016 ... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ. اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. درروﻧﺪ. رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ... اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ .... ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻚ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ. ﻣﻲ.

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

اموزش اضافه کردن دما به حلگر icoFoam در openFoam

اموزش اضافه کردن دما به حلگر icoFoam در openFoam

پاورپوینت زگیل تناسلی

پاورپوینت درس هشتم فلسفه پایه دوازدهم (نگاهی به تاریخچۀ معرفت)

دانلود پاورپوینت کلاس مربیگری درجه C فدراسیون فوتبال- 110 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارت گرافیک

پاورپوینت درباره آثار غیبت و گناه کبیره غیبت

تحقیق درباره صفویه و تشکیل حکومت شیعی در ایران

پاورپوینت سـهام. ppt