دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت پسته - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پسته

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت پسته موطن اصلی و قدمت درخت پسته :
درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستاکیا ورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران دیده می شود لذا می توان گفت که اصل این جور پسته از ایران است. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصا به سواحل دریای مدیترانه (جنوب اروپا و شمال آفریقا) رفته ایرانی است
مشخصات گیاه شناسی درخت پسته :
درخت پسته گیاهی است دو پایه یعنی گلهای نر و ماده جدا از یکدیگر و روی درخت مجزا قرار گرفته است. گل آذین درخت پسته بطور کلی خوشه ای است و در خوشه نر که گلها به یکدیگر فشرده و متراکم هستند. تعداد زیادتری گل مشاهده می شود تا در خوشه ماده که فاصله از گلها یکدیگر زیاد است و به همین علت این نوع گلها خوشه افشان و شلی تشکیل می دهند.

گلهای ماده دارای یک تخمدان و یک تخمچه هستند ولی کلاله منشعب و دارای سه شاخه است. برگ درخت پسته از 5 تا 7 برگچه تشکیل شده است. ریشه درخت محوری و عمودی است و تا عمق بیشتر از دو متر در داخل خاک فرو می رود. تلقیح گلهای ماده بوسیله باد انجام می گیرد.

آب و هوای مطلوب پسته :
درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان هر دو مقاوم است. درخت پسته با هوا و زمین مرطوب سازگاری ندارد. رطوبت زیاد در زمین باعث تولید بیماری صمغ و پوسیدگی یقه درخت می شود که به تدریج درخت را ضعیف و بالاخره خشک می کند. درخت پسته به کم آبی و خشکی مقاومت زیاد نشان می دهد بطوری که درختان کهن را می توان بدون آبیاری بر مدت خیلی طولانی (شادی چند ده سال) زنده نگاه داشت
خاک مطلوب پسته :
بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای لیمونی سبک یعنی شن و رس می باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولاتی در خود نگاه می دارد کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود. درخت پسته تا اندازه ای تحمل شوری خاک را می کند
کود :
درخت پسته احتیاج به کود فراوان دارد و کود دامی به تنهایی نمی تواند رفع احتیاجات درخت پسته را از حیث مواد غذایی برای محصول زیاد بکند. لذا باید علاوه بر کود دامی از کودهای شیمیایی نیز استفاده کرد. کود دامی را پاییز به درخت می دهند و کود شیمیایی را در دو دفعه یکی در اسفند ماه و دیگری در خرداد ماه با خاک مخلوط می کنند.

گلدهي درختان پسته (flowering):
پسته گياهي دو پايه و گل هاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شوند. هر خوشه حاوي تعداد زيادي گل مي باشد(شكل 1 و 2). توليد جوانه هاي گل بر روي شاخه هاي رشد فصل جاري و گلدهي و تشكيل ميوه بر روي شاخه هاي يك ساله مي باشد.بع عبارتي گل انگيزي و اختصاصي شدن جوانه هاي گل ، در سال قبل از گلدهي انجام مي شود. جوانه هاي گل بزرگتر از جوانه هاي رويشي هستند و نوك آنها داراي انحناء بيشتري مي باشد كه در شرايط عادي به راحتي قابل تشخيص هستند.
يكي از شرايط محيطي مورد نياز جهت توسعه و تكميل رشد جوانه هاي گل ، نياز سرمايي پسته ( تعداد ساعات دماي كمتر از 7 درجه سانتيگراد) بين ارقام پسته اهلي متفاوت و بين 450 تا 1100 ساعت (اوحدي) گزارش شده است. در صورتي كه اين نياز سرمايي تأمين نشود ، باز شدن جوانه هاي گل نامنظم شده و به تاخير مي افتد، همچنين باعث توليد برگ هاي ساده و 2 برگچه اي ، 4 برگچه اي و غير نرمال و تأخير زمان برگدهي مي شود. توليد گل به صورت جانبي و امنتهايي بر روي شاخه هاي رشد فصل جاري ، يكي ديگر از علائم آشكار عدم تأمين نياز سرمايي است.
شرايط آب و هوايي ، سرماي زمستانه ، رقم ، بافت خاك و شرايط تغذيه از جمله عوامل مؤثر در زمان شكوفايي ارقام مي بلشد.در ارقام مختلف پسته ، درختان نر زودتر از درختان ماده به مرحله گلدهي مي رسند. زمان گلدهي ارقام ماده معمولاً هم زمان با شروع رشد رويشي است. زمان گلدهي و طول دوره گلدهي ارقام مختلف بستگي به شرايط آب و هوايي هر منطقه دارد. انتخاب ارقام نر و مادهاي كه زمان گلدهي يكساني داشته باشد ، تطابق زمان گلدهي ايجاد كرده و درصد موفقيت را بالا مي رد.
بطور كلي گلدهي ارقام نر حدود 5 تا 7 روز زودتر از ارقام ماده مي باشد و زمان شكوفايي در ارقام مختلف متفاوت است.زمان گلدهي ارقام نر در شرايط آب و هوايي رفسنجان از 5 تا 25 فروردين ماه مي باشد. طول دوره گلدهي در ارقام مختلف متفاوت و بين 3 تا 12 روز است . گلدهي ارقام ماده از 7 تا 30 فروردين ماه مي باشد و از نظر زمان گلدهي مي توان اين ارقام را به سه دسته زود گل ( كله قوچي ، ايتاليايي ) ، متوسط گل ( اوحدي ، احمد آقايي ، فندقي 48 ) و دير گل ( اكبري ، جندقي ) تقسيم بندي كرد.بنابراين با توجه به اختلاف موجود بين ارقام مختلف از نظر زمان گلدهي بايد با توجه به شرايط محيطي هر منطقه رقم مناسب و تجاري براي آن منطقه را انتخاب نمود .
گرده افشاني (pollination):
گرده افشاني پسته به وسيله باد انجام مي گيرد . با توجه به اين كه گل ها بدون گلبرگ هستند و جذابيتي براي حشرات مخصوصاً زنبور عسل نداشته ، ممكن است زنبور عسل براي جمع آوري گرده ، گلهاي نر را لمس كند ولي در گرده افشاني نقشي ندارد.
عدم جريان هوا (باد) و آب و هواي باراني ، شرايط نامساعدي را براي پراكندگي دانه هاي گرده ايجاد مي نمايد . همچنين بادهاي شديد و طوفاني باعث خشك شدن سطح كلاله و بارندگي باعث شستشوي سطح كلاله و از بين رفتن چسبندگي ان مي شود .دوره پذيرش كلاله مادگي را حدود 3 تا 5 روز گزارش كرده اند كه در صورت وجود شرايط محيطي مناسب و تأ مين گرده مناسب و كافي ، دانه گرده جوانه زده ، لوله رشد كرده ، وارد تخمدان مي شود و پس از تركيب با سلول تخم ، جنين را به وجود مي آورد.( شكل شماره 3 ).
در صورتي كه گرده افشاني انجام نگيرد ، ريزش گل اتفاق مي افتد يا ميوه ها پارتنوكارپ ( پوك ) مي شوند . ريزش گلهاي گردافشاني نشده معمولاً ظرف مدت 4-3 هفته پس از مرحله تمام گل انجام مي شود (3،5) . نسبت مناسب پايه هاي نر و ماده در يك باغ يكي از مهمترين عوامل مؤثر در گرده افشاني پسته است و رعايت نسبت يك درخت نر به ازاي هر 15-10 درخت ماده مي تواند گرده كافي و مورد نياز را تامين نموده و مشكل كمبود گرده را برطرف نمايد ( شكل شماره 4 ). كاشت يك رديف درختان نر عمود بر مسير باد غالب و در حاشيه باغ مي تواند علاوه بر توليد گرده مناسب و فراوان به عنوان بادشكن نيز عمل نمايد . در مناطقي كه گرده كافي وجود ند ارد يا شرايط محيطي مانع از انجام گرده افشاني طبيعي مي شود ، گرده افشاني مصنوعي به وسيله انسان امكان پذير بوده كه بايد از گرده هاي مطمئن ، سالم و تازه استفاده نمود و گرده افشاني را 2 يا 3 مرتبه تكرار كرد.

سال آوري (Alternate bearing):
سال آوري به توليد محصول فراوان در يك سال و كاهش يا عدم توليد آن در سال بعد گفته مي شود . اكثر درختان ميوه داراي پديده سال آوري هستند ولي مكانيسم سال آوري درختان پسته بر خلاف ديگر درختان ميوه ريزش باعث كاهش محصول سال بعد مي شود . اگر بر روي شاخه هاي يك ساله محصول زيادي وجود داشته باشد ، جوانه هاي گل موجود روي شاخه هاي رشد فصل جاري بين ماههاي تير و مرداد ريزش نموده و تنها 5 تا 7 درصد آنها باقي مي مانند و سال آينده محصول كمي توليد خواهد شد.زمان ريزش جوانه هاي گل پسته هم زمان با رشد سريع بذر ميوه هاي موجود بر روي همان شاخه است. تعداد ميوه هاي در حال نمو با ميزان ريزش جوانه گل روي رشدهاي فصل جاري ارتباط مستقيم دارد (5،4،2) . تحقيقات انجام شده نشان مي دهد رقابت براي جذب كربو هيدرات بين ميوه هاي در حال نمو و جوانه هاي گل ، عامل اصلي ريزش جوانه هاي گل مي باشد زيرا قدرت جذب ميوه هاي در حال نمو بيشتر از جوانه هاي گل است. اگر تنك ميوه قبل از دوره رشد مغز يا در طول دوره انجام شود، ريزش جوانه هاي گل كاهش مي يابد.
عوامل مؤثر بر سال آوري، شامل :
خصوصيات ژنتيكي ، نوع پايه و رقم ، سن گياه ، محصول بيش از حد ، تغذيه و عوامل محيطي مي باشند . جهت كنترل سال آوري مي توان با انتخاب ارقام و پايه هاي مناسب ، روش هاي مختلف هرس ، تغذيه مناسب ، حلقه برداري و استفاده از تنظيم كننده هاي رشد و مواد شيميايي ، ميزان سال آوري را كاهش و به حداقل ممكن رساند.
هرس باردهي (Pruning):
به منظور حذف شاخه هاي خشك ، آلوده و آسيب ديده ، كنترل اندازه درخت و سال آوري درختان پسته ، انجام هرس باردهي ضروري مي باشد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد هرس بهترين روش جهت كنترل سال آوري مي باشد. هرس شديد درختان پسته پس از سال پر محصول ، باعث توليد شاخه هاي رويشي خيلي قوي در سال كم محصول مي شود كه چنانچه اين شاخه هاي قوي پس از سال كم محصول سربرداري شوند ، در سال پر محصول بعدي باعث توليد شاخه هاي جانبي همراه با جوانه هاي گل فراوان مي گردند.بنابراين در سال كم محصول بعدي محصول بيشتري توليد مي شود.
همچنين تحقيقات انجام شده نشان مي دهد سرزني درختان پسته قبل از سال كم محصول باعث ايجاد تغييراتي در رشد شاخه ، رشد تنه و بقاي جوانه هاي گل شده كه باعث كاهش سال آوري مي شود و هرس سالانه درختان پسته به منظور جلوگيري و كاهش سال آوري پسته بسيار مؤثر است.
شامل 62 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت پسته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خرید دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته|دابلیو

کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,احداث
باغ پسته,باغ پسته,پسته,طرح احداث باغ پسته,دانلود پاورپوینت باغ پسته ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – اینتیجر مقاله

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – تایمر پروژه

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

لینک مستقیم فایل دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته|ام وی

کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,احداث
باغ پسته,باغ پسته,پسته,طرح احداث باغ پسته,دانلود پاورپوینت باغ پسته ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – اینتیجر مقاله

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

پاورپوینت درختچه - هات گرام

5 ساعت قبل ... How will I get more information when I buy پاورپوینت درختچه from this ... بخشی
از پاورپوینت درختچه چگونه پاورپوینت درختچه را با موبایل دانلود کنیم. ... الرحیم
تیره پسته Anacardiceeae درخت پر : درختچه ای: برگها متناوب ساده ...

دانلود پاورپوینت پسته – گیگا مقاله

عنوان پاورپوینت :دانلود پاورپوینت پسته فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد
اسلاید: 39 پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب: تاريخچه ...

پاورپوینت آماده آشنایی با پسته - آپارات

4 Sep 2018

دانلود فایل ( دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته) – uoz923 - emadday.ir

28 نوامبر 2018 ... محصول انتخابی با عنوان دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته به صورت یک فایل
معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما محقق گرامی آماده گردیده

پاورپوینت پسته | 2174

21 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت پسته -. دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42
اسلاید، قابل ویرایش، شامل تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ...

پاورپوینت پسته | 2566 - readbank

24 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت پسته -. دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42
اسلاید، قابل ویرایش، شامل تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ...

دانلود فایل: دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته|بی آی

هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته آماده دریافت می باشد
برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. کلمات کلیدی:دانلود ...

پاورپوینت پسته - میهن ویدیو

23 سپتامبر 2018 ... پاورپوینت پسته.برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پاورپوینت پسته | 2584 - nk

13 ژانويه 2019 ... دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ارزش غذایی، گیاه شناسی ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – ادیت سبز

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

پاورپوینت پسته | 2584 - nk

13 ژانويه 2019 ... دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ارزش غذایی، گیاه شناسی ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – اسکرین سیو

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

دانلود پاورپوینت پروش و نگهداری درخت پسته -تعداد صفحات 42 اسلاید|اِل

با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت پروش و نگهداری درخت پسته -تعداد
صفحات 42 اسلاید. 42 اسلاید. ▻تاريخچه : ▻پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط ...

پاورپوینت آماده آشنایی با پسته - آپارات

4 Sep 2018

دریافت فایل: دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته

دوست گرامی ،شما هم اکنون فایل با مشخصات و عنوان پاورپوینت احداث باغ پسته در 23
اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx.

دانلود فایل با عنوان پاورپوینت پسته|جِی اِی وی

کلمات کلیدی:پسته, پاورپوینت پسته, دانلود رایگان پاورپوینت پسته, دانلود
پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت در مورد پسته, تحقیق پسته, پاورپوینت آماده ...

دانلود پاورپوینت پسته - تماشا

تماشا سرویس رایگان اشتراک‌گذاری ویدیو. ویدیوهای خود را به اشتراک بگذارید و
تماشایی شوید.

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – پکیج مقاله

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

دانلود پاورپوینت پسته|شیک فایل

26 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود پاورپوینت پسته آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون
پاورپوینت پسته وجود دارد تا آن ها را مطالعه نمایم؟ با استفاده از منابع ...

لینک دانلود پاورپوینت پسته|اُ ام

کلمات کلیدی:پسته, پاورپوینت پسته, دانلود رایگان پاورپوینت پسته, دانلود
پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت در مورد پسته, تحقیق پسته, پاورپوینت آماده ...

پاورپوینت پسته - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت پسته. ... دانلود فایل جدید دانلود پاورپوینت احداث باغ
پسته ... pptx دسته بندی مهندسی کشاورزی توضیحات کامل پاورپوینت احداث باغ
پسته ...

خرید اینترنتی فایل دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته

دانلود فایل با مشخصات و عنوان دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته;پاورپوینت احداث
باغ پسته;احداث باغ پسته;باغ پسته;پسته;طرح احداث باغ پسته;دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان پسته – دیتا یو

بررسی محصول پسته,پاورپوینت پسته,پاورپوینت شکیل و آماده برای ارائه,پسته,
دانلود پاورپوینت آماده جهت ارائه,دانلود پاورپوینت رشته کشاورزی,دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – اسکرین سیو

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

دانلود پاورپوینت پسته - دانلود کتاب،جزوه،پاورپوینت،مقاله - تماشا

10 Oct 2018

دانلود فایل: دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته|بی آی

هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته آماده دریافت می باشد
برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. کلمات کلیدی:دانلود ...

دانلود پاورپوینت با عنوان پسته - 40 اسلاید شکیل|تی وی

پاورپوینت پسته. پاورپوینت شکیل و آماده برای ارائه. قالب بندی : پاورپوینت.
تعداد اسلاید : 40 اسلاید. فهرست مطالب. تاریخچه ارزش اقتصادی ارزش غذائی

دانلود پاورپوینت پسته – vehicle

عنوان پاورپوینت :دانلود پاورپوینت پسته فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد
اسلاید: 39 پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب: تاريخچه ...

دانلود پاورپوینت پسته|آر

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد دانلود پاورپوینت پسته.

دانلود پاورپوینت باغ پسته – file8 - blogfile

7 ژانويه 2019 ... سلام گل قشنگم. دانش پژوه محترم برای دانلود فایل با عنوان پاورپوینت احداث باغ
پسته بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید ...

خرید و دانلود پاورپوینت پسته

با سلام ،پژوهشگر گرامی این مطلب در مورد تاریخچه پسته, ارزش اقتصادی پسته, سطح
زیر کشت پسته, ارزش غذایی پسته, گياه شناسي پسته, مشخصات گل نر پسته, ...

دانلود پاورپوینت باغ پسته – file8 - blogfile

7 ژانويه 2019 ... سلام گل قشنگم. دانش پژوه محترم برای دانلود فایل با عنوان پاورپوینت احداث باغ
پسته بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید ...

خرید اینترنتی فایل دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته

دانلود فایل با مشخصات و عنوان دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته;پاورپوینت احداث
باغ پسته;احداث باغ پسته;باغ پسته;پسته;طرح احداث باغ پسته;دانلود پاورپوینت ...

پاورپوینت پسته 42 اسلاید - ایران فایل دانلود

Images for پاورپوینت پسته 42 اسلاید پاورپوینت کشاورزی راجب به پسته که
شامل 42 صفحه می باشد. فروش فایل | پاورپوینت پسته 42 اسلاید 13 ژانويه 2019 .

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان پسته – پدینگ پروژه

بررسی محصول پسته,پاورپوینت پسته,پاورپوینت شکیل و آماده برای ارائه,پسته,
دانلود پاورپوینت آماده جهت ارائه,دانلود پاورپوینت رشته کشاورزی,دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت پسته سمینار کلاسی مهندسی کشاورزی- 42 اسلاید|جی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد دانلود پاورپوینت پسته سمینار کلاسی مهندسی
کشاورزی- 42 اسلاید می باشد. ▻تاريخچه :▻پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط ...

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – تایمر پروژه

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

پاورپوینت پسته | 17587 - olympiclordegan

24 آگوست 2018 ... ادامه و دانلود. تاریخچه: پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و
پرورش قرار می گرفته است. جنگل های وحشی و خودروی پسته در ...

دانلود پاورپوینت پسته|آر

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد دانلود پاورپوینت پسته.

پاورپوینت پسته | 17617 - market120

24 آگوست 2018 ... ادامه و دانلود. دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل
ویرایش، شامل تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ارزش غذایی، ...

دانلود پاورپوینت پسته و تكنولوژي توليد كره پسته – completely

عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت پسته و تكنولوژي توليد كره پسته فرمت:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مقدمه
تنوع ...

لینک مستقیم فایل پاورپوینت پسته|اُ - فایل کامل

کلمات کلیدی:پسته, پاورپوینت پسته, دانلود رایگان پاورپوینت پسته, دانلود
پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت در مورد پسته, تحقیق پسته, پاورپوینت آماده ...

پاورپوینت پسته | 2566 - readbank

24 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت پسته -. دانلود پاورپوینت با موضوع پسته، در قالب ppt و در 42
اسلاید، قابل ویرایش، شامل تاریخچه، ارزش اقتصادی، سطح زیرکشت، ...

لینک دانلود پاورپوینت پسته

مجموعه وب سایت روایتها در این مطلب از سایت قصد معرفی فایل با عنوان پاورپوینت
پسته را دارد برای مشاهده کامل مشخصات فایل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانلود پاورپوینت اصول کاشت و داشت پسته – کشاورزی نوین

6 ژوئن 2014 ... دانلود پاورپوینت گیاه زینتی گلایول (خبری قبلی) ... کتاب راهنمای تولید پسته.
دانلود کتاب ... دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی باغات ...

پاورپوینت پسته – دایکیومنت پروژه

ppt,با فرمت ppt,پاورپونت,پاورپوینت آماده رش,پاورپوینت آماده کشاورزی پسته,
پاورپوینت پسته,پسته,تحقیق پسته,دانلود power point پسته,دانلود پاورپوینت ...

دانلود فایل: پاورپوینت پسته|بی اِی

کلمات کلیدی:پسته, پاورپوینت پسته, دانلود رایگان پاورپوینت پسته, دانلود
پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت در مورد پسته, تحقیق پسته, پاورپوینت آماده ...

پاورپوینت پسته 42 اسلاید - ایران فایل دانلود

Images for پاورپوینت پسته 42 اسلاید پاورپوینت کشاورزی راجب به پسته که
شامل 42 صفحه می باشد. فروش فایل | پاورپوینت پسته 42 اسلاید 13 ژانويه 2019 .

دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته – اینتیجر مقاله

آب و هوای باغ پسته,احداث باغ پسته,باغ پسته,پاورپوینت احداث باغ پسته,
پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته کاری,پسته,پسته کاری,تعداد درختان نر در باغ
پسته ...

دانلود پاورپوینت پسته – فاکتور پروژه

نسخه:پاورپوینت با کیفیت بسیار بالا حجم فایل:4.58 مگابایت تعداد اسلاید:40…
... دانلود پاورپوینت پسته,دانلود رایگان پاورپوینت پسته,پاورپوینت پسته.

لینک دانلود فایل دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته|پی اِی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود پاورپوینت احداث باغ پسته آماده
دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید. کلمات کلیدی:دانلود
پاورپوینت ...

پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت پسته,پسته,-پاورپوینت پسته

فنی و مهندسی پاورپوینت پسته پاورپوینت پسته, دانلود پاورپوینت پسته,پسته,
برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت پسته روی لینک زیر کلیک کنید…

دانلود پاورپوینت پسته – گیگا مقاله

عنوان پاورپوینت :دانلود پاورپوینت پسته فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد
اسلاید: 39 پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب: تاريخچه ...

کاشیکاری دیوار کاخ گلستان با نقش شکارگاه ،اسلیمی و ختایی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ویژه مصاحبه استخدامی سال 96

دانلود پاورپوینت جنگ نرم و آسیب های آن

فوتیج گرد و غبار و ذرات برای میکس و تدوین

پروژه حسابداری مرغداری

تئاتر و نمایش

برنامه نویسی با C#

کتاب اصول بیهوشی میلر 2011 نسخه کاملا فارسی

پاورپوینت درس 12 علوم ششم ( جنگل برای کیست)

مجموعه سوالات اشنایی با گزینش و مصاحبه استخدامی و اطلاعات عمومی و دانش مسائل روز