دانلود رایگان


پاورپوینت جامع و کامل با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي - دانلود رایگان



دانلود رایگان در این پاورپوینت جامع و کامل به موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشکده کشاورزي پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت جامع و کامل با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي



لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 158 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي
مقدمه
علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي به شمار مي روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين10 تا 100 درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد.
از 250000 گونه گياهي شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز مي باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضرترين علفهاي هرز دنيا به شمار مي روند. اين 76 گونه به 30 خانواده گياهي تعلق دارند كه حدود نيمي از آنها متعلق به دو خانواد ه گندميان(Poaceae) و كاسني(Asteraceae) ميباشند.
مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخير بعنوان فعاليتي جنبی به حساب می آمد. شناخت بيشتر نقش علفهای هرز در کاهش توليد باعث آن گرديده كه در سالهای اخير توجه به شناخت و کنترل اين گياهان بيشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادي از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پيشرفته رايج می باشد. از طرف ديگر مشکلات زيست محيطي ناشی از کاربرد بي رويه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چيز توجه ويژه ای به شناخت بيولوژی و اکولوژی اين گياهان معطوف شود.
برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقيقت ماهيت فلور علفهای هرز تا حد زيادی زمان و روش کنترل را تعيين می کند. بنا بر اين شناسايي و برآورد جمعيت علفهای هرز هر منطقه به عنوان يك نياز اوليه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.
شناسايي فلور علفهای هرز يك منطقه علاوه بر نقشی که در مديريت اين گياهان دارد، مي تواند در زمينه استفاده های دارويي و مرتعی از اين گياهان نيز حائز اهميت باشد.
فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز

1.فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز
2.دم روباهي باريك
3.بو مادران
4.خارشتر
5.بيدگياه(علف گندمي)
6.يولاف وحشي (جو دوسر)
7.سيرموك(سيروحشي)
8.گون
9.برموس آويخته(علف پشمكي)
10.كيسه كشيش
11.سلمه تره(سلمك)
12. اويارسلام
13 . گل گندم(شش بر تيغ(
14.گنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر)
15. اُزمك
16. پيچك صحرايي
17. سس
18.مرغ(بندواش)
19.هويج وحشي
20.سوروف(دژگال)
21.فرفيون(شيرسگ)
22.منداب
23.شيرين بيان(محک)
24.بي تي راخ(شيرپنير)
25.تاج خروس [/b]
26.جو موشي
27.کاهوي وحشي(گاو چاق كن)
28. چچم
29.پنیرك(توله)
30.گل جاليز
31.شقايق وحشي(گل چشم درد)
32.علف قناري(علف خوني ياخوني واش)
33.خرفه(پروين)
34.علف هفت بند
35.بارهنگ سرنيزه اي(كاردي)
36.تربچه وحشي
37.ترشك
38.سيلن(كوزه قلياني يا قليانك)
39.چسبك(چسبونك)
40.خردل وحشي
41.خاكشير
42. تاجريزي
43قياق
44. گل قاصد
45.لوئي(ني)
46.خارخسك
47. جغجغك
48. توق 49.تلخه 50.كاهوك
51. خارزن بابا
52. شير تيغي
53. شنگ
54. خار ايتا ليا يي(تا تاري)
55. گلرنگ وحشي
56. شكرتيغا ل
57. تاج خروس خوابيده
58. پنچه مر
61. دم اسب
62. شيرين بيان
63. شاه تره
64. يونجه زرد
65. لاله اتشي
66. مادر گند م(جو هرز)
67. ختمي
68. گاو زبان بدل
69. علف چسبك
70. گل گند م خا ر دا ر
71. شبدرك
72. ايا ر سلا م زرد
73. علف باغ
74. زبا ن د ر قفا
75. پنچه انگشتي
76. شانه سر
77. فرفيون
78. ا فتا ب پرست
79. غربيلك
80. خيارك
81. جارو
82. چچم
83. خلر
84. د يز سيانج
85. شير پنير
86. كنگر خورا كي
87. شاه افسر زرد
88. پونه
89. گل جا ليز
90. اجيل مزرعه
91 . ني


شناسائي گونه هاي علف هاي هرز


اموزشکده کشاورزي


علف هرز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت – وبسایت پروژه

پاورپوینت آشنایی با نظام سلامت, پاورپوینت, آشنایی, نظام ,سلامت ... پاورپوینت
شناسایی گونه های علف های هرز آموزشکده کشاورزی , پاورپوینت, شناسایی, گونه ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی در 30 اسلاید ...
کنترل مایع , حجم مایع داخل عروقی علوم پزشکی پاورپوینت با موضوع کنترل مایع
لینک ...

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان - مطالعات حفاظت گیاهان - دانشگاه ...

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺮﯾﮑﻮدرﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﯽ. ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯽ. ژن. ﻫﺎي. nrRNA ...... ﻫﺮز
ﺗـﺎج. ﺧﺮ. وس رﯾﺸﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ. اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد. اﺧﺘﻼط ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﮐﻠﺮﯾﺪازون ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ....
داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. در ﺳﺎل. 1392. ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي
ﺑﺬور ﻋﻠﻒ .... ﻫﺎي ﻋﻠﻒ. ﮐﺸـﯽ در ﺟـﺪول (. )1. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. در. ﻣﺮﺣﻠﻪ. 4. ﺗﺎ. 6. ﺑﺮﮔﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﺎ. ...

دانلود پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

دانلود پاورپوینت با موضوع شناسائی گونه های علف های هرز آموزشکده کشاورزی، در ...
های هرز اموزشکده کشاورزی نیشابور به همراه تصاویر آموزشی: [مریم دانلود] - جامع ترین
مقاله با عنوان . ... برای مشاهده توضیحات کامل روی دانلود یا لینک کمکی کلیک کنید.

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس چهارم: فرهنگ های ...

با عرض سلام و وقت بخیر در حال حاضر فایل با مشخصات دانلود پاورپوینت علوم
اجتماعی دوره پیش ... پاورپوینت جامع و کامل درمورد آمار ... پاورپوینت درمورد شناسائي
گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ... پاورپوینت با موضوع الگوریتم ژنتیکی.

فایل کامل پاورپوینت با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده ...

فایل کامل پاورپوینت با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ...
برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای ...

پاورپوینت شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی | 74736

پاورپوینت در مورد شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی فرمت: ppt تعداد
صفحه: 33 دسته بندی: پاورپوینت نوع فایل: powerpoint (ppt) (قابل ویرایش و آماده ...

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

3 ژانويه 2019 ... ماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه ... آرمین
دانلود - سری تخصصی مقالات با موضوع پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز در
سایت موجوند. ... پاورپوینت شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی ...
پاورپوینت جامع و کامل درباره علف های هرز فرمت فایل: power point ...

دانلود پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز ...

27 ا کتبر 2017 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز اﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ …. TIMINGS ....
ذخیره شده دانلود فایل کابردی با موضوع کنترل بیولوژیک علف های هرز. ... دانلود کامل
مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز جو – دارکوب فایل .... ماستونک ,دانلود
پاورپوینت آموزش جامع مدیریت علف های هرز گندم از بزرگ ترین سایت

فایل کامل پاورپوینت با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده ...

فایل کامل پاورپوینت با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ...
برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای ...

دانلود پاورپوینت کامل درباره علف های هرز 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت علف های هرز ۳۱ اسلاید - تحقیق و مقاله علف های هرز مقدمه امروزه علف
های هرز از جمله مسائل و مشکلاتی است که کشاورزان سراسر دنیا با آن دست به. ... این
گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند
بیش ... از ۲۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شده حدود ۲۵۰ گونه (۱/۰ درصد) آن علف هرز می
باشند که ۷۶ ...

دانلود پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز ...

27 ا کتبر 2017 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز اﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ …. TIMINGS ....
ذخیره شده دانلود فایل کابردی با موضوع کنترل بیولوژیک علف های هرز. ... دانلود کامل
مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز جو – دارکوب فایل .... ماستونک ,دانلود
پاورپوینت آموزش جامع مدیریت علف های هرز گندم از بزرگ ترین سایت

پاورپوینت با موضوع كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي – اتچمنت ...

پاورپوینت شناسایی گونه های علف های هرز آموزشکده کشاورزی , پاورپوینت, ... آن بر
کره زمین (اسلاید پاورپوینت) اسلاید پاور پوینتی جامع و کامل در قالب 43 صفحه…

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان - مطالعات حفاظت گیاهان - دانشگاه ...

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺮﯾﮑﻮدرﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﯽ. ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯽ. ژن. ﻫﺎي. nrRNA ...... ﻫﺮز
ﺗـﺎج. ﺧﺮ. وس رﯾﺸﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ. اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد. اﺧﺘﻼط ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﮐﻠﺮﯾﺪازون ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ....
داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. در ﺳﺎل. 1392. ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي
ﺑﺬور ﻋﻠﻒ .... ﻫﺎي ﻋﻠﻒ. ﮐﺸـﯽ در ﺟـﺪول (. )1. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. در. ﻣﺮﺣﻠﻪ. 4. ﺗﺎ. 6. ﺑﺮﮔﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﺎ. ...

پاورپوینت در مورد شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ...

14 ژانويه 2019 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید قسمتی از متن ...

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس چهارم: فرهنگ های ...

با عرض سلام و وقت بخیر در حال حاضر فایل با مشخصات دانلود پاورپوینت علوم
اجتماعی دوره پیش ... پاورپوینت جامع و کامل درمورد آمار ... پاورپوینت درمورد شناسائي
گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ... پاورپوینت با موضوع الگوریتم ژنتیکی.

دانلود پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم – گیگا مقاله

دانلود پاورپوینت فرآیند پرستاری از بیماری آسم, پاورپوینت فرآیند پرستاری از ...
بیماری آسم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 58 پاورپوینت کامل و آماده
ارائه ... حریم خصوصی,قوانین حریم خصوصی علوم انسانی پاورپوینت با موضوع حریم
... شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی,علف های هرز فنی و مهندسی پروژه ...

پاورپوینت با موضوع كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي – اتچمنت ...

پاورپوینت شناسایی گونه های علف های هرز آموزشکده کشاورزی , پاورپوینت, ... آن بر
کره زمین (اسلاید پاورپوینت) اسلاید پاور پوینتی جامع و کامل در قالب 43 صفحه…

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان - مطالعات حفاظت گیاهان - دانشگاه ...

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺮﯾﮑﻮدرﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﯽ. ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯽ. ژن. ﻫﺎي. nrRNA ...... ﻫﺮز
ﺗـﺎج. ﺧﺮ. وس رﯾﺸﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ. اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد. اﺧﺘﻼط ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﮐﻠﺮﯾﺪازون ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ....
داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. در ﺳﺎل. 1392. ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي
ﺑﺬور ﻋﻠﻒ .... ﻫﺎي ﻋﻠﻒ. ﮐﺸـﯽ در ﺟـﺪول (. )1. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. در. ﻣﺮﺣﻠﻪ. 4. ﺗﺎ. 6. ﺑﺮﮔﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﺎ. ...

فروشگاه فایل دانشجوها – برگه 63

دانلود فایل پاورپوینت آموزش تفریق کسرواعدادمخلوط ریاضی پنجم. ... فرمت فایل:
پاورپوینت تعداد اسلاید:65 معرفی گیاه یک جنس از گیاهان گل دار ودارای سه گونه ...
نكردن آن مشا هده ميشود امروزه با وجود اينكه آزمايشها و روشهايي كه براي شناسايي دقيق
دارو بكار ... پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های
آن.

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس چهارم: فرهنگ های ...

با عرض سلام و وقت بخیر در حال حاضر فایل با مشخصات دانلود پاورپوینت علوم
اجتماعی دوره پیش ... پاورپوینت جامع و کامل درمورد آمار ... پاورپوینت درمورد شناسائي
گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي ... پاورپوینت با موضوع الگوریتم ژنتیکی.

پاورپوینت با موضوع بهداشت محيط مدارس – رفرش مقاله

پاورپوینت درمورد شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی,دم روباهی باریک
... دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های فشاری در قالب ppt ودر39اسلاید، قابل ...
کارخانه سیمان در قالب یک فایل word و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه
مفاد…

پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت – وبسایت پروژه

پاورپوینت آشنایی با نظام سلامت, پاورپوینت, آشنایی, نظام ,سلامت ... پاورپوینت
شناسایی گونه های علف های هرز آموزشکده کشاورزی , پاورپوینت, شناسایی, گونه ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی در 30 اسلاید ...
کنترل مایع , حجم مایع داخل عروقی علوم پزشکی پاورپوینت با موضوع کنترل مایع
لینک ...

پاورپوينت با عنوان داروهای موثر بر انعقاد خون – کانتر اسم

دانلود رایگان پاورپوینت درباره داروهای موثر بر انعقاد خون , دانلود پاورپوینت داروهای
موثر بر ... پاورپوینت سیستم کنترل مرکزی هوشمند چراغهای راهنمائی (ابزاری برای
مدیریت جامع ترافیک) ... تعداد اسلاید: 22 تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت
کامل و آماده ارائه فهرست… پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي
.

دریافت فایل با موضوع دانلود پاورپوینت شناسائی گونه های علف های هرز ...

قسمتی از محتوی پاورپوینت. تعداد اسلاید : 158 صفحه. بسم الله الر حمن الرحیم عنوان
پروژه: شناسائی گونه های علف های هرز اموزشكده كشاورزی استاد ارجمند:اقای مهندس
انصاریان ... برای دست یابی به یك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقیق
فلور علفهای هرز ... پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان افسنطین:مشخصات
کامل ...

دانلود طرح لیزر برش استند روی میز تحریر با فرمت کورل اماده برش لیزر

دانلود پاورپوینت نهاد حکومت درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه نهم

آموزش تحلیل دینامیکی Time history سازه 3 طبقه فولادی به همراه فایل ‌ source اپنسیس

پاورپوینت در مورد بررسی موضوع بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی، الکترونیکی و مخابراتی -49 اسلاید

دانلود مقاله تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی

دانلود درس پژوهی قرآن ششم ابتدایی درس روخوانی سوره الرحمن

دانلود پاورپوینت دیالیز - 14 اسلاید

پاورپوینت تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان

مقاله در مورد بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون دو جنسي با تابع خانوادة زير جمعي و احتمالات انقراض در چنين فرآيندهايي

مقاله:جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم