دانلود فایل


129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی - دانلود فایلدانلود فایل 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی , برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

دانلود فایل 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی
نوع فایل docx , doc مایکروسافت آفیس ورد
تعداد صفحه 129صفحه
نوع گزارش کاراموزی
رشته حقوق
موضوع:اخذ پروانه وکالت
موضوعات : اجرای احکام
نمونه متن شماره 1:
كلاسه پرونده اجرايي: 83/1106- 25 اجراي احكام مدني دادگستري نيشابور
كلاسه پرونده دادرسي: 83/3908 ش 9
خواهان: آقاي م – ن
خوانده: آقاي ع- خ
خواسته: مطالبه وجه
خواهان آقاي م-ن به نمايندگي از شهرداري نيشابور دادخواستي بخواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 12840000 ريال به طرفيت خوانده تقديم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسيدگي قرار گرفته است. دليل خواهان بر صحت ادعاي خود رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت چك بوده و خوانده درخواست تجديد جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولي در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 313 و 249 قانون تجارت حكم به پرداخت مبلغ 12840000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ريال بعنوان هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه محكوم به از تاريخ مطالبه وجه (1/9/82) لغايت اجراي حكم كه اجراي احكام آن را محاسبه خواهد كرد از سوي خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجديد نظر خواهي رأي قطعي شده است و محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه نموده و شعبه نهم سابق اجرائيه صادر نموده و محكوم له در اجراي احكام مدني تقاضاي اجراي مفاد اجرائيه را نموده است و قاضي اجراي احكام مدني به رياست محترم كلانتري خدمات نيشابور طي دستوري مرقوم داشته كه يكي از مأمورين تحت امر درمعيت محكوم له به آدرس محكوم عليه مراجعه و در صورتي كه محكوم عليه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له نباشد بلافاصله تا ميزان معادل ياد شده از اموال بلامعارض وي توقيف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنين بابت حق الاجرا دولتي مبلغ 731620 ريال از محكوم عليه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستري ارسال نمائيد وستواندوم ثمر نسبت به اجراي دستور قاضي اجراي احكام مدني در محل حضور يافته و با توجه به اينكه محكوم له از معرفي نمودن اموال بلامعارض محكوم عليه اظهار عجز نموده و تقاضاي حكم جلب نامبرده را خواسته است و قاضي اجراي احكام مدني برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتي به علت عدم حضور محكوم عليه در اجراي احكام مدني شهردار نيشابور طي نامه اي مرقوم داشته كه ملك شماره 248 فرعي از 46 اصلي بخش 12 را به نفع اين اداره بازداشت گردد. اجراي احكام مدني از رئيس اداره ثبت اسناد نيشابور طي دستوري خواسته تا ملك شماره پلاك فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملك مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نيشابور اعلام نموده كه ملك مزبور در رهن بانك كشاورزي مي باشد و امكان پيگيري جهت وصول بدهي نمي باشد لذا از ملك مزبور رفع بازداشت شود. به تاريخ7/7/1384 محكوم عليه در دايره اجراي احكام مدني حاضر و مفاد اجرائيه به مشاراليه تفهيم گرديد و اظهار داشته كه اينجانب بدهكار مي باشم با شهرداري توافق نموده ايم كه چك مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمايم و مقداري از محكوم به را برابر قبوض كه در يد اينجانب مي باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقي مبلغ حاضرم يك جلد سند ششدانگ معرفي نمايم. لذا مراتب به نماينده محكوم له اعلام گرديد هم اكنون تقاضاي بازداشت برابر ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي و يا پرداخت محكوم به را خواستارم و سند معرفي شده از ناحيه محكوم عليه داراي بازداشتي و رهن بانك مي باشد. قاضي اجراي احكام مدني پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محكوميت هاي مالي به نظر دادگاه صادر كننده رأي رسانده و دادگاه صادر كننده رأي بيان داشته كه محكوم عليه اظهار مي دارد كه در خصوص بدهي خود ملكي را با ارزش بيست و سه ميليون تومان در پرونده ديگري در قبادل سه ميليون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملك مذكور در اين پرونده نيز بازداشت گردد. در صورتي كه محكوم عليه مالي در اين مورد معرفي نكرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محكوم عليه بلامانع است. در تاريخ 25/10/84 نماينده شهرداري آقاي تولائي بعنوان محكوم له در محل اجراي احكام مدني حاضر و نامبرده اظهار داشته كه با محكوم عليه به توافق رسيده ايم و با توجه به اينكه در يوم جاري سيصدهزار تومان از محكوم به را دريافت نموده ام. و نسبت به الباقي قرار شده كه مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ 25/11/84 و چهل هزار تومان ديگر در تاريخ 25/12/84 پرداخت شود. محكوم عليه با توافق حاصله موافقت نمود و
اظهار داشته كه طبق توافق عمل خواهم نمود و به طرفين تفهيم شد كه در صورتي كه به توافق عمل نشود توافق باطل خواهد شد و حق الاجراء دولتي به مبلغ سيصد و شصت و پنج هزار ريال از محكوم عليه اخذ شد.
نظريه كارآموز: راي دادگاه منطبق با موازين قانوني و شرعي صادر و صحيح مي باشد و از طرفي دستورات قاضي اجراي حكم براي اجراي كامل مفاد و مندرجات حكم قابل تحسين مي باشد.


نمونه متن شماره 2
كلاسه پرونده تجديد نظر: 85/1923 شعبه 9 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي
كلاسه پرونده بدوي: 1943/85 شعبه 101 دادگاه عمومي سرخس
تجديد نظر خواه: آقاي ق.ر
تجديد نظر خواندگان: آقايان ع-م و غيره
تجديد نظر خواسته: تظاهر به وكالت
گردشكار: شاكيان ( تجديد نظر خواندگان) پرونده بدوي شكوانيه اي به طرفيت مشتكي عنه ( تجديد نظر خواه) تنظيم و تقديم دادسراي عمومي و انقلاب سرخس نموده و بيان داشته اند كه مشتكي عنه (ق.ر) خود را وكيل دادگستري معرفي نموده و به خاطر آزادي ما از زندان با برادرم در مورخه 7/3/85 به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان قرار داد بسته و نقداً مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان در مورخه فوق گرفته تا دادخواست اعسار تنظيم و لايحه دفاعيه بفرستد و پيگير پرونده ما در دادگاه تجديد نظر استان و تهران باشد و مبلغ پانصد هزار تومان را بعد از حاصل شدن نتيجه پرداخت نمائيم ولي بعد از مدتي پانصد هزار تومان را به علت نياز گرفتند در عوضش چك صندوق پس انداز قرض الحسنه النصار المجاهدين به شماره 88411-172 جاري سري الف-26 به مبلغ پانصد هزار تومان به اينجانب ع-م بابت قرار داد 7/3/85 دادند و قرار شد كه تصوير لايحه و دادخواست را از طريق پست براي ما بفرستد و ايشان گفتند من فرستادم ولي به دست شما نرسيده است در حاليكه حكم پرونده اي كه قرار بوده ايشان پيگيري كند از دادگاه تجديد نظر به سرخس ارسال شد و هيچ گونه تقليل در اعسارم ايجاد نشده و در حالي كه پرونده ام در دادگاه تجديد نظر مطرح بوده ايشان در زندان بسته سرخس به سر مي برده است. لذا تقاضاي رسيدگي را دارم. متهم خودش در بازجوئيهاي دادسرا و دادگاه اعتراف نموده است و به خاطر سوابق تظاهر به وكالت و كلاهبرداري در زندان به سر مي برد.

دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشا راي نموده است.اظهارات گواهان شاكي: گواهان متفقاً بيان داشته اند كه در منزل احمد اكرمي قرار داد بين مشتكي عنه ( ق.ر) و آقايان شاكيان بسته شد و آنچه را كه شاكيان در شكوانيه بيان داشته اند را گواهي نموده اند. داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب سرخس قرار مجرميت مشتكي عنه را در اجراي بند ز و ك ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي نمايد. دادستان با قرار صادره موافقت نموده است. كيفر خواست صادره شده است. پرونده براي رسيدگي به شعبه 101 دادگاه عمومي سرخس ارجاع شده است و در بازجوئي متهم- اقرار نموده كه تظاهر به وكالت نموده است.
شماره دادنامه: 2114 موضوع كلاسه پرونده 1943/85 شعبه 101 دادگاه عمومي مشهد.
راي دادگاه بدوي: در خصوص اتهام آقاي ق.ر دائر بر تظاهر به وكالت نظر به محتويات پرونده و تحقيقات معموله و كيفر خواست صادره به شماره 1440 و اظهارات و مدافعات متهم در مرحله دادسرا و دفاعيات وي در جلسه رسيدگي دادگاه به اخذ مبالغي جهت طرح دعوي معترف ليكن قصد خود را اخذ وكالت در توكيل ذكر و با اين وجود اولاً اقدامي جهت بهره مندي شكات از وكيل رسمي دادگري نداده و ثانياً خود شخصاً تظاهر به انجام اقدامي در خصوص دعوي اصلي شكات نموده لذا دادگاه به احراز بدهكاري نامبرده مستنداً به ماده 55 قانون وكالت مصوب 15/11/1315 با اصلاحيه هاي بعدي و لحاظ ماده 48 قانون مجازات اسلامي به جهت تكرار جرم مشابه به وي تشديداً به تحمل هشت ماه حبس محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاههاي مركز استان مي باشد.
شماره دادنامه: 12-1960 موضوع كلاسه پرونده: 1923/85 شعبه 9 دادگاه تجديد نظردر اين جلسه ازدادرسي خانم فائقه حسيني طباطبايي از طرف مشتكي عنه وكالت خود را اعلام نموده و بيان داشته كه دادگاه محترم موكل را محكوم به تظاهر در امر وكالت نموده و مجازات وي را به جهت تكرار تشديد نموده است در حالي كه موكل مرتكب اين جرم نگرديده و بر فرض هم مرتكب گرديده باشد هنوز مجازات جرم قبلي اجرا نگرديده كه مشمول تكرار باشد و همان طور كه موكل بيان داشته دخالت در امر وكالت ننموده و كليه شهود با وي اختلاف داشته لذا تقاضاي نقض دادنامه فوق الذكر را دارم. پرونده جهت رسيدگي به شعبه 9 دادگاه تجديد نظر ارسال شده و دادگاه با ملاحظه لايحه تجديد نظر خواهي ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشا راي نموده است.
راي دادگاه تجديد نظر: در مورد اتهام آقاي ق.ر كه به اتهام تظاهر به وكالت طي دادنامه 2114 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي سرخس به 8 ماه حبس محكوم گرديده و در پي تجديد نظر خواهي وكيل وي خانم فائقه حسين طباطبايي دادنامه مذكور طي دادنامه 129/1778 اين دادگاه تاييدگرديده با توجه به ارائه فتوكپي دادنامه 1730- شعبه 101 دادگاه عمومي سرخس كه به همين اتهام به 6 ماه حبس محكوم گرديده و طي دادنامه 118-29/1/85 شعبه 4 دادگاه تجديد نظر تاييد گرديده است و با توجه به گواهي مورخه 29/11/85 رياست زندان سرخس كه اعلام داشته دادنامه مذكور هنوز اجرايي نشده است و از مورخه 9/1/86 به مرحله اجرا در خواهد آمد لذا با توجه به مفاد ماده 480 قانون مجازات اسلامي مورد از مصاديق تعدد جرم بوده نه از مصادق تكرار جرم و اين دادگاه با استناد ماده 184 ق.آ.د. در امور كيفري با نقض دادنامه فوق الذكر متهم را به 6 ماه زندان محكوم مي نمايد راي صادره قطعي است.
نظريه كارآموز: قاضي دادگاه بدوي در مورد جرم تظاهر به وكالت به ماده 55 قانون وكالت و اصلاحيه هاي بعدي مورخه 25/11/1315 و با لحاظ ماده 48 قانون مجازات اسلامي مشتكي عنه را به تحمل هشت ماه حبس محكوم نموده- با توجه به اينكه جرمهاي قبلي مشتكي عنه هنوز اجرا نشده است لذا از مصاديق تعد جرم است. نه تكرار جرم. لذا نمي توان به ماده 48 قانون مجازات اسلامي استفاده كرد. عليهذا به استناد ماده 55 قانون وكالت و اصلاحيه هاي بعدي 1315 مشتكي عنه را به تحمل 6 ماه حبس محكوم نموده لذا راي دادگاه تجديد نظر مطابق با موازين قانوني و شرعي بوده است.ترک انفاق


کلاهبرداري (فروش مال غير)


سرقت


سرقت به عنف و تهديد


تخريب و ايراد خسارت


جعل کلاهبرداري


سرقت


ترک انفاق


کيف قاپي


تخريب


رانندگي بد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی: دانلود

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن .....
دانلود نمونه سوالات ,درس رویه قضایی, رشته حقوق, پیام نور , نمونه سوال پیام نور ....
دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت نرم افزاری با فرمت ورد(word),گزارش ...... دانلود
نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احكام سقط جنين يا سقط حمل با فرمت word-ورد 49
صفحه.

129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی ...

19 فوریه 2019 ... 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و
مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی. 129صفحه فایل ...

بایگانی:

حق مجلس بر شوراي اسلامي فايل ورد 6 ص ..... جا دستمالی مدل پروانه ..... دانلود سوالات
عمومی و اختصاصی دبیری مشاوره تحصیلی ...... دانلود فایل پايان نامه جهت اخذ مدرك
كارداني نقش گرافیک درساخت تابلوهاي راهنمايي .... دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /
شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و ...... خرید و دانلود گزارش کار کارآموزی
وکالت.

مطالب مرتبط

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن,انواع
نما .... دانلود مقاله امنیت در NTFS,نسل جدید سیستم فایل‌ خانواده سیستم فایل‌FAT كه
شامل ...... دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و
...... کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی.

بایگانی: و - bf5.ir

پروپوزال روش تحقیق بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی ..... اکسل
محاسبه ارزش زمانی پول و ترسیم نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره مالی همراه با راهنمای
کاربردی ..... PART 6. ادامه پارت پنجم,,قرار دادن کلیپ روی تلویزیون در لومیون,,
استفاده از فایل جدید ...... آيين‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار فايل ورد
8ص.

بایگانی: د

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن,انواع
.... دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور .... دانلود
گزارش کارآموزی در یک شرکت نرم افزاری با فرمت ورد(word),گزارش ...... دانلود نمونه
مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه
قضائیه).

مرکز دانلود رایگان جدیدترین فایل های دانش آموزی و دانشجویی

25 ا کتبر 2016 ... کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی مهمترین منابع درس مبانی
سازمان و ... مدیریت قوانین و مقررات و استفاده از منابع حقوقی.

بایگانی: و - ت بررسی

معماری و موسیقی,خانه ی موسیقی تهران, پروژه ,طراحی ,پایان نامه, پروژه معماری و
موسیقی,پایان ...... استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن فايل ورد 73ص ...
آيين‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار فايل ورد 8ص ...... گزارش کارآموزی,
فایل ورد گزارش کار آموزی,کارآموزی , فایل ورد ...... بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی-
129صفحه.

برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی 1 - راهنمای جادویی

340 صفحه فایل ورد مشتمل بر 72 گزارش قضایی جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و
.... اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت
...

برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی - دانلود مقاله تحقیق پاورپوینت ...

28 فوریه 2019 ... 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی ۶ ماهه کارآموزی وکالت و
مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی نوع فایل docx ...

بایگانی: دانلود

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن .....
دانلود نمونه سوالات ,درس رویه قضایی, رشته حقوق, پیام نور , نمونه سوال پیام نور ....
دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت نرم افزاری با فرمت ورد(word),گزارش ...... دانلود
نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احكام سقط جنين يا سقط حمل با فرمت word-ورد 49
صفحه.

مطالب مرتبط

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن,انواع
نما .... دانلود مقاله امنیت در NTFS,نسل جدید سیستم فایل‌ خانواده سیستم فایل‌FAT كه
شامل ...... دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و
...... کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی.

بایگانی: - gf3.ir

دانلود پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن, دانلود پروژه انواع نما ونحوه ی اجرای آن,انواع
نما ونحوه ی ... راهنمای تعمیرات مکانیکی گیربکس اتوماتیک 206 تیپ 6 مدل AL4 ...
دانلود مجموعه مشاوره ای قبولی در آزمون ارشد عمران سال 96 ..... دوره هاي آموزشي كنترل
كيفي PIPING .... کارآموزی رشته حقوق , کارآموزی رشته وکالت , وکالت , حقوق , مقاله
حقوق ...

بایگانی: کار

دانلود تحقیق مقاله آماده درباره بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد 30 ....
دانلود فایل پايان نامه جهت اخذ مدرك كارداني نقش گرافیک درساخت تابلوهاي .... گزارش ,
کار, کارآموزی ,وکالت, ..... دانلود فایل Word گزارش کارآموزی در اداره بهزیستی (فایل
Word) تعداد صفحات 31 ...... دانلود فایل گزارش دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی.

راهنمای جادویی 129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی ...

129صفحه فایل وردگزارش قضایی اجرای احکام جهت دوره ی 6 ماهه کارآموزی وکالت و
مشاوره حقوقی ، برای اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی. نوع فایل docx , doc
مایکروسافت ...

دانلود تحقیق قطب نما

معرفی و مطالعه ای بر خواص فیزیکی (ساختاری، مورفولوژی، اپتیکی و الکتریکی) ترکیبات اکسیدی و سولفیدی تنگستن

دانلود الگوهای برش گوشواره کد 1002 - طرح های وکتور

آموزش شیوه حل مشکل imei & baseband null گوشی HUAWEI Y320-U30

بک دراپ نوزاد تم ولنتاین

تکنیک درخت خطا (FTA) در آنالیز حوادث

پاورپوینت درس ششم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (بیماری های غیرواگیر)

پاورپوینت حفاری و تکمیل چاه

جواب تمارین کتاب کار Project 1 به همراه متن فایل صوتی کتاب کار و کتاب دانش آموز - ویرایش چهارم

دانلود تحقیق درباره آموزش نوین ریاضی