دانلود فایل


داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود داده های صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود فایل داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) این فایل حاوی مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی 13 ساله از سال 85 تا 97 کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف می باشد که در قالب 13 فایل اکسل مجزا تهیه شده است که برای نگارش مقالات، مناسب پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری می باشد.محتوای این فایل شامل موارد زیر می باشد که برای کلیه ی شرکت های فعال در بورس از سال 1385 تا 1397 تهیه گردیده است: 1 جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
2 سود سهام دریافتی از شرکتها
3 سود سهام پرداختی
4 سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
5 سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
6 سایر دریافت و پرداختها
7 جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
8 مالیات بر درآمد پرداختی
9 خرید دارایی ثابت
10 فروش دارایی ثابت
11 خرید سایر دارایی ها
12 فروش سایر دارایی ها
13 خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
14 فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
15 خرید سرمایه گذاری بلند مدت
16 فروش سرمایه گذاری بلند مدت
17 جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
18 جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
19 دریافت تسهیلات مالی
20 باز پرداخت تسهیلات مالی
21 سایر
22 جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
23 خالص افزایش کاهش وجه نقد
24 مانده وجه نقد در ابتدای سال
25 تغییرات نرخ ارز
26 مانده وجه نقد در انتهای سال

***قابل ذکر است، این فایل ویرایش نهایی و بروزترین داده های شرکت های بورسی را شامل می شود که از این حیث در کمتر سایتی دیده می شود.

دانلود داده های صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Untitled

مـدارك موجـود و اطالعـات ارائـه شـده در صـورت هـای مالـی بـه شـرح زيـر و بـه عنـوان يكـي از
... شـركت طـی سـال 1396، حاكـی از انتخـاب مناسـب ريسـک، پااليـش بيمـه نامـه هـای ...
قـرار داده شـود تـا بـا توجـه بـه حـق مسـلم ايشـان بـر اشـراف كامـل بـه مسـائل شـركت، بـا
ارائـه .... شــركت در تاريــخ 1390/05/26 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه بیمــه
و ...

آشنایی با اطلاعات مالی - سهام بانک شهر

ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﯾﺪ، ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . درك اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد و روش اراﺋﻪ ...
ي. در. ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار. ﮔﯿـﺮد. و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن. داده. ﺷﻮد .... از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ...... ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ، اراﺋﻪ
ﻣﯽ .... ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﯽ ... ﭼﺮا ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺮاز. اﺳﺖ. داراﯾﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪ. (. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎ ...

رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

با توجه به آثار منفی نگه‌داری وجه نقد به صورت مازاد، هدف اصلی این پژوهش، ...
تحقیقات جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نگه‌داری وجه نقد در شرکت‌های ..... 2)
باید قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال 1392 در ...
است از خالص جریان‌های نقدی عملیاتی که در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. ......
1969–1997.

داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به ...

27 فوریه 2019 ... داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع
(ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) عنوان مطلبیست که برای شما ...

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد

این پژوهش، به مطالعهی رابطهی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از
... در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1380 تا پایان ...
سرمایه‌گذاری و بهطور ویژه سرمایه‌گذاری بیش از حد ناشی از جریان نقد آزاد شرکت‌ها
می‌شود؟ ..... از آنجا که در ایران صورت جریان وجوه نقد از سال 1375 توسط شرکت‌های
پذیرفته ...

تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در ...

از جمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می‌شود، مدیریت یا ... ریسک
سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... وقایع
ناگوار و بحران‌های به وجود آمده در بورس‌های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس
حادثه ..... پایان سال مالی t، مجموع اقلام تعهدی نیز از تفاوت بین سود عملیاتی و جریان
وجوه ...

رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر ... - دانش حسابرسی

به تفکیک اجزای تعهدی و. جریان. های نقدی در شرکت. های پذیرفته شده در بورس ...
مدیریت بر پایداری سود با استفاده از داده. های. 18. شرکت طی دوره. 1. ساله از ابتدای
سال. 0859. تا. پایان سال. 0841. ، به ... نتایج تحقیق مؤید وجود رابطه مثبت بین
توانایی مدیریت و پایداری سود و ..... صورت جریان وجوه نقد، طبق استاندارد حسابداری
شماره. 2.

تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت ... - فصلنامه حسابداری مالی

شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقشی که حاکمیت شرکتی در این رابطه دارد، هدف ... تا.
8331. استفاده. شد. تأثیر متغیر مربوط به تصمیم. گیری احساسی سرمایه ..... ساسات
به صورت اعتقاد به جریان. های ... گذار به جریان. های نقد آ. تی و ریسک سرمایه. گذاری.
که از طریق واقعیت. های موجود ..... گذاری از قبیل؛ وجوه نقد اندازه شرکت، اهرم مالی، سود.

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس ﺧﺰر ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ) ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه راﺟ

20 مارس 2018 ... وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. 6 ... ب) وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻮرد ﮔﺰارش(
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل) : ... اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ (اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ 302،400 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل) ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد
ﺗﺎ ... ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 96 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ..... ﻧﻘﺪي و
ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ در ﺳﺎل 1396 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ: ﺷﺮح. 13 ...

رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

با توجه به آثار منفی نگه‌داری وجه نقد به صورت مازاد، هدف اصلی این پژوهش، ...
تحقیقات جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نگه‌داری وجه نقد در شرکت‌های ..... 2)
باید قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال 1392 در ...
است از خالص جریان‌های نقدی عملیاتی که در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. ......
1969–1997.

Untitled

مـدارك موجـود و اطالعـات ارائـه شـده در صـورت هـای مالـی بـه شـرح زيـر و بـه عنـوان يكـي از
... شـركت طـی سـال 1396، حاكـی از انتخـاب مناسـب ريسـک، پااليـش بيمـه نامـه هـای ...
قـرار داده شـود تـا بـا توجـه بـه حـق مسـلم ايشـان بـر اشـراف كامـل بـه مسـائل شـركت، بـا
ارائـه .... شــركت در تاريــخ 1390/05/26 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه بیمــه
و ...

Untitled

مـدارك موجـود و اطالعـات ارائـه شـده در صـورت هـای مالـی بـه شـرح زيـر و بـه عنـوان يكـي از
... شـركت طـی سـال 1396، حاكـی از انتخـاب مناسـب ريسـک، پااليـش بيمـه نامـه هـای ...
قـرار داده شـود تـا بـا توجـه بـه حـق مسـلم ايشـان بـر اشـراف كامـل بـه مسـائل شـركت، بـا
ارائـه .... شــركت در تاريــخ 1390/05/26 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه بیمــه
و ...

تفسیری مدیریت گزارش شش ماهه مالی دوره 1397 خرداد 31 به منتهی

به. 31. خرداد. 1397. شرکت. هیسرما. گذاری. گروه صنایع بهشهر اریان. Behshahr ..... ب.
گزارش. تفسیری مدیریت. سال مالی منتهی به. 13. خ. رداد. 1397. بهای. تمام ..... در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران( و راهنمای. به .... افزایش سرمایه های متوالی. از. 100.
میلیارد ریال در سال. 1380. تا. 1،560 ...... تفکیک سهم ونوین و سایر سهام را از سال.

اين پايان نامه با حمايت مالي اتاق بازرگاني، صنايع ... - اتاق بازرگانی

4 فوریه 2017 ... اهرد انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از رهگوهن حرمت .شکنی. -8 ...... های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در میزان انحراف سود. حسابرسی.

تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت ... - فصلنامه حسابداری مالی

شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقشی که حاکمیت شرکتی در این رابطه دارد، هدف ... تا.
8331. استفاده. شد. تأثیر متغیر مربوط به تصمیم. گیری احساسی سرمایه ..... ساسات
به صورت اعتقاد به جریان. های ... گذار به جریان. های نقد آ. تی و ریسک سرمایه. گذاری.
که از طریق واقعیت. های موجود ..... گذاری از قبیل؛ وجوه نقد اندازه شرکت، اهرم مالی، سود.

Untitled - بانک تجارت

هیات.مدیره.بانک.قرار.گرفته.است.تا.گزارشی.از.فعالیت.های.صورت.گرفته.را.در. ...
بانک.های.حاضر.در.بورس.اوراق.بهادار.تهران.بود،.به.طوری.كه.ســهام.آزاد.شــناور.بانک.از.14
.درصد ..... 4-6- تاسیس شرکت های بیمه تجارت، تامین سرمایه کاردان، نفت و گاز و
نیروگاه. به. ... به.منظور.پیاده.ســازی.هر.چه.بیشــتر.حاكمیت.شركتی.در.سال.گذشته.
انجام.داده.

های مالی صورت

30 نوامبر 2015 ... مصوبه تا. ی. ید صورت. های مالی. 1. ترازنامه. 2. صورت عملکرد سپرده ... صورت جریان
وجوه نقد .... 13. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. با. احترام،. به پيوست صورت. های مالی
بانک ..... جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از سود پرداختي بابت تامين مالي ...... سود و
زیان معامالت با شرکت های فرعی و وابسته به تفکیک در یادداشت های.

آشنایی با اطلاعات مالی - سهام بانک شهر

ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﯾﺪ، ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . درك اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد و روش اراﺋﻪ ...
ي. در. ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار. ﮔﯿـﺮد. و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن. داده. ﺷﻮد .... از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ...... ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ، اراﺋﻪ
ﻣﯽ .... ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﯽ ... ﭼﺮا ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺮاز. اﺳﺖ. داراﯾﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪ. (. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎ ...

تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت ... - فصلنامه حسابداری مالی

شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقشی که حاکمیت شرکتی در این رابطه دارد، هدف ... تا.
8331. استفاده. شد. تأثیر متغیر مربوط به تصمیم. گیری احساسی سرمایه ..... ساسات
به صورت اعتقاد به جریان. های ... گذار به جریان. های نقد آ. تی و ریسک سرمایه. گذاری.
که از طریق واقعیت. های موجود ..... گذاری از قبیل؛ وجوه نقد اندازه شرکت، اهرم مالی، سود.

رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر ... - دانش حسابرسی

به تفکیک اجزای تعهدی و. جریان. های نقدی در شرکت. های پذیرفته شده در بورس ...
مدیریت بر پایداری سود با استفاده از داده. های. 18. شرکت طی دوره. 1. ساله از ابتدای
سال. 0859. تا. پایان سال. 0841. ، به ... نتایج تحقیق مؤید وجود رابطه مثبت بین
توانایی مدیریت و پایداری سود و ..... صورت جریان وجوه نقد، طبق استاندارد حسابداری
شماره. 2.

اين پايان نامه با حمايت مالي اتاق بازرگاني، صنايع ... - اتاق بازرگانی

4 فوریه 2017 ... اهرد انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از رهگوهن حرمت .شکنی. -8 ...... های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در میزان انحراف سود. حسابرسی.

کتاب راهنمای تعميرات بيل مکانيکي کوماتسو مدل PC228US-2,PC228USLC-1,2

پاورپوینت ارزنده پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی - 30 اسلاید

رژیم درمانی در اختلالات دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی PPT

دانلود پاورپوینت تحقیق درعملیات نرم- 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحقیق درعملیات نرم- 23 اسلاید

تحقیق درباره آب های زیرزمینی

پروژه بررسی عوامل موثر بر باروری با تأکید برنقش توسعه

کتاب Behavioral Neuroscience نوشته Breedlove و Watson - ویرایش هشتم (2017)

مقاله پوشش سطحی پودرهای آهن گروه B در یک بستر فوران زده

دانلود تحقیق امام علي الگوي رهبري در جامعه اسلامي