دانلود فایل


داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود داده های صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود فایل داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) این فایل حاوی مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی 13 ساله از سال 85 تا 97 کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف می باشد که در قالب 13 فایل اکسل مجزا تهیه شده است که برای نگارش مقالات، مناسب پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری می باشد.محتوای این فایل شامل موارد زیر می باشد که برای کلیه ی شرکت های فعال در بورس از سال 1385 تا 1397 تهیه گردیده است: 1 جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
2 سود سهام دریافتی از شرکتها
3 سود سهام پرداختی
4 سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
5 سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
6 سایر دریافت و پرداختها
7 جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
8 مالیات بر درآمد پرداختی
9 خرید دارایی ثابت
10 فروش دارایی ثابت
11 خرید سایر دارایی ها
12 فروش سایر دارایی ها
13 خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
14 فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
15 خرید سرمایه گذاری بلند مدت
16 فروش سرمایه گذاری بلند مدت
17 جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
18 جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
19 دریافت تسهیلات مالی
20 باز پرداخت تسهیلات مالی
21 سایر
22 جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
23 خالص افزایش کاهش وجه نقد
24 مانده وجه نقد در ابتدای سال
25 تغییرات نرخ ارز
26 مانده وجه نقد در انتهای سال

***قابل ذکر است، این فایل ویرایش نهایی و بروزترین داده های شرکت های بورسی را شامل می شود که از این حیث در کمتر سایتی دیده می شود.

دانلود داده های صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در ...

از جمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می‌شود، مدیریت یا ... ریسک
سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... وقایع
ناگوار و بحران‌های به وجود آمده در بورس‌های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس
حادثه ..... پایان سال مالی t، مجموع اقلام تعهدی نیز از تفاوت بین سود عملیاتی و جریان
وجوه ...

های مالی صورت

30 نوامبر 2015 ... مصوبه تا. ی. ید صورت. های مالی. 1. ترازنامه. 2. صورت عملکرد سپرده ... صورت جریان
وجوه نقد .... 13. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. با. احترام،. به پيوست صورت. های مالی
بانک ..... جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از سود پرداختي بابت تامين مالي ...... سود و
زیان معامالت با شرکت های فرعی و وابسته به تفکیک در یادداشت های.

كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ، ﺑﻴﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ... ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ... ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﺩﻩ ﺻﻨﻌﺖ ... ﺳﺎﻝ. 13. ﺷﻤﺎﺭﻩ. 50. . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ. 1395. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ. ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻬﺒﻨﻪ .... ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ.

رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

با توجه به آثار منفی نگه‌داری وجه نقد به صورت مازاد، هدف اصلی این پژوهش، ...
تحقیقات جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نگه‌داری وجه نقد در شرکت‌های ..... 2)
باید قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال 1392 در ...
است از خالص جریان‌های نقدی عملیاتی که در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. ......
1969–1997.

تفسیری مدیریت گزارش شش ماهه مالی دوره 1397 خرداد 31 به منتهی

به. 31. خرداد. 1397. شرکت. هیسرما. گذاری. گروه صنایع بهشهر اریان. Behshahr ..... ب.
گزارش. تفسیری مدیریت. سال مالی منتهی به. 13. خ. رداد. 1397. بهای. تمام ..... در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران( و راهنمای. به .... افزایش سرمایه های متوالی. از. 100.
میلیارد ریال در سال. 1380. تا. 1،560 ...... تفکیک سهم ونوین و سایر سهام را از سال.

آشنایی با اطلاعات مالی - سهام بانک شهر

ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﯾﺪ، ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . درك اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد و روش اراﺋﻪ ...
ي. در. ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار. ﮔﯿـﺮد. و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن. داده. ﺷﻮد .... از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ...... ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ، اراﺋﻪ
ﻣﯽ .... ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﯽ ... ﭼﺮا ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺮاز. اﺳﺖ. داراﯾﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪ. (. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎ ...

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد

این پژوهش، به مطالعهی رابطهی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از
... در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1380 تا پایان ...
سرمایه‌گذاری و بهطور ویژه سرمایه‌گذاری بیش از حد ناشی از جریان نقد آزاد شرکت‌ها
می‌شود؟ ..... از آنجا که در ایران صورت جریان وجوه نقد از سال 1375 توسط شرکت‌های
پذیرفته ...

Untitled - بانک تجارت

هیات.مدیره.بانک.قرار.گرفته.است.تا.گزارشی.از.فعالیت.های.صورت.گرفته.را.در. ...
بانک.های.حاضر.در.بورس.اوراق.بهادار.تهران.بود،.به.طوری.كه.ســهام.آزاد.شــناور.بانک.از.14
.درصد ..... 4-6- تاسیس شرکت های بیمه تجارت، تامین سرمایه کاردان، نفت و گاز و
نیروگاه. به. ... به.منظور.پیاده.ســازی.هر.چه.بیشــتر.حاكمیت.شركتی.در.سال.گذشته.
انجام.داده.

رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

با توجه به آثار منفی نگه‌داری وجه نقد به صورت مازاد، هدف اصلی این پژوهش، ...
تحقیقات جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نگه‌داری وجه نقد در شرکت‌های ..... 2)
باید قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال 1392 در ...
است از خالص جریان‌های نقدی عملیاتی که در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. ......
1969–1997.

تفسیری مدیریت گزارش شش ماهه مالی دوره 1397 خرداد 31 به منتهی

به. 31. خرداد. 1397. شرکت. هیسرما. گذاری. گروه صنایع بهشهر اریان. Behshahr ..... ب.
گزارش. تفسیری مدیریت. سال مالی منتهی به. 13. خ. رداد. 1397. بهای. تمام ..... در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران( و راهنمای. به .... افزایش سرمایه های متوالی. از. 100.
میلیارد ریال در سال. 1380. تا. 1،560 ...... تفکیک سهم ونوین و سایر سهام را از سال.

داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به ...

27 فوریه 2019 ... داده های 13 ساله 85 تا 97 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی به تفکیک صنایع
(ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) عنوان مطلبیست که برای شما ...

سال 1390

19 مارس 2012 ... ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ (ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ - ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ) ... ﺟﻤﻊ ﺗﻼﺷﮕﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩﻳﺎﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﺝ ﭘﺮﻭﺍﺯ، ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ..... ﻛﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﻭﺩ 85% ﻛﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎ ..... ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
..... ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 29 ﺍﺳﻔﻨﺪ 1390 ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ...

بک دراپ نوزاد LOVE

دانلود نقشه GIS استان کرمانشاه

پاورپوینت انبارداري مواد و تجهيزات امدادي

تحقیق درباره احتمال و احتمال شرطی

تحقیق درمورد پيامبر اعظم و قرآن

جزوه گیاه شناسی 2 رده بندي گياهي

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران

فیلم آموزش روش الکتره 1 و 2 (ELECTRE1 &2) به همراه پیاده سازی در نرم افزار اکسل EXCEL

پاورپوینت موکورومایکوزیس

دانلود مقاله آمار و مدل سازی میزان برق مصرفی 35 خانوار