دانلود فایل


پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان

دانلود فایل پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان
پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان
67اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد
شوک وضعیت تهدیدکننده زندگی است که به دلایل متفاوتی ایجاد می شود. شوک با خون رسانی نا کافی بافتی مشخص شده و اگر درمان نشود، موجب مرگ سلولی می شود. بهترین تعریف برای شوک:
وضعیتی است که فشارخون سیستمیک برای حمل اکسیژن به اندام های حیاتی و عملکرد سلولی کافی نباشد .
هر صدمه ای به بدن وارد می شود می تواند رویدادهایی را که منجربه کاهش خونرسانی بافت می شود آغاز نماید. بنابراین ، تقریباً هر بیماری ممکن است در معرض خطر شوک قرار داشته باشد.
عوامل موثر بر حفظ فشار خون و خون رسانی بافتی کافی
- حجم خون کافی
- پمپ موثر قلبی
- بستر عروقی مناسب
•• MAP = CO x SVR علایم شوک•افت فشار خون (کمتر از 90 میلی متر جیوه یا افت بیشتر از 40 از فشار پایه)•تاکی کاردی• تاکی پنه•اختلال سطح هوشیاری (بی قراری، گیجی، دلیریوم، کما)•تعریق•اسیدوز متابولیک•اولیگوری•پوست سرد و مرطوب

پاورپوینت شوک


پاورپوینت درمورد شوک


پاورپوینت انواع شوک


پاورپوینت درمان شوکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کالیبراسیون Calibration

مقدمه; تعريف كاليبراسيون; ضرورت كاليبراسيون; PM; اهميت کاليبراسيون; مفاهيم
کاليبراسيون; انواع خطا ها; معرفي ... به همين دليل از گذشته های دور تلاش براي رسيدن
به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع .... شيوه درمان و
بکار گيري روشهاي سعي و خطا از همان اطلاعات نادرست اوليه شکل ميگيرد. ... الکترو
شوک.

راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو )CCHF(

درمانی، راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( با ....
مهمترین راه آلودگی کنه، خونخواری کنه Hyalomma نابالغ از مهره داران کوچک می باشد
یک بار .... نقش قابل توجهی را در بقای انواع کنه ها ایفاء نموده و کنه های ناقل ویروس را
به صورت .... در موارد شوک به دلیل خونریزی، تصحیح مشکالت گردش خون با
جایگزینی خون یا ...

شوك كارديوژنيك

اگر قلب نتواند بخوبی عمل پمپاژ خون را انجام داده و رگ های بدن را پر از خون نگه دارد، ...
انواع شوك : شوك هيپو ولميك Hypovolemic .s. شوك كارديو ژنيكCardiogenic .s ...
مهمترين هدف زنده نگهداشتن سلول ها و ارگان ها و مهمترين اقدام شناخت شوك و درمان قبل از
.... وضعیت ذهنی، راه هوایی، تنفس و گردش خون بیمار را ارزیابی کنید و به علائم شوک
و هر ...

راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو )CCHF(

درمانی، راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( با ....
مهمترین راه آلودگی کنه، خونخواری کنه Hyalomma نابالغ از مهره داران کوچک می باشد
یک بار .... نقش قابل توجهی را در بقای انواع کنه ها ایفاء نموده و کنه های ناقل ویروس را
به صورت .... در موارد شوک به دلیل خونریزی، تصحیح مشکالت گردش خون با
جایگزینی خون یا ...

داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ : ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ دار - معاونت درمان

ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﻄﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺪون ﻧﺒﺾ ﺑﻌﺪ ا. ز. دادن. ﺷـﻮك اول. ﻳﺎ دوم، ﺑﺮادﻳﻜﺎردي ﻋﻼﻣﺖ دار.
ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف .... ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ در آرﻳﺘﻤـﻲ
ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ از. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻧﻜﺘﻪ. : در آﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ..... ﺻﺮع ﭘﺎﻳﺪار و اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺸﻨﺠﻲ. ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف.

Diapositiva 1

ﻫﺎي. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي. ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ. در. ﺻﻮرت. ﻋﺪم. ﺑﻬﺒﻮدي. ﺑﺎ. درﻣﺎن. ورﯾﺪي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي.
ﺧﺎﺻﯽ. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد .... در. 3%. ﻣﻮارد. اﻧﻮاع ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ... ﻫﺎي. زﯾﺮ. ﺑﻪ. ذﻫﻦ. ﻣﯽ. آ. ﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل.
ﻋﻼﯾﻢ. ﺳﮑﺘﻪ. ﻣﻐﺰي. ﻫﻢ. ﺑﻮد. ❑. ﺷﻮك. ❑. ﻣﺼﺮف. ﺑﯿﺶ. از. ﺣﺪ. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر. ❑ ..... راه. ﻫﻮاﯾﯽ. ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. ➢.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎﯾﭙﻮوﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن و ﺧﻄﺮات آن. ➢. ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﺪﻣﺎت اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺷﻮك و ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ. ➢. ﺗﺠﻮﯾﺰ
اﮐﺴ ...

عمليات نجات و حمل مصدوم

دسته دوم : آسيبهاي محدود مثل زخم هاي نيازمند به بخيه ، شكستگي هاي بسته ... پس از
رسيدن به محل حادثه و ارائه كمكهاي اوليه در محل ، انتقال مصدومين به مراكز درماني است. ...
باز نگه داشتن راه تنفسي ، مهار خونريزي ، ثابت كردن شكستگي ها، پانسمان موقت
زخم رفع شوك ، گرم نگهداشتن مصدوم ... حمل و نقل يك نفره مشكل است و انواع آن عبارتند
از.

اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

نحوه برخورد با انواع مسمومیتها ... الف) در جذب گوارشي يكي از راههاي موثر در جلوگيري
از جذب گوارشي تخليه سم است كه با استفاده .... آخرين راه درمان، درمان علامتي است
بنابراين با علامت درماني 60-50% مسموميت ها درمان مي گردد ... قلب وعروق:
كارديوتوكسيك نبوده اما بعلت وازوديلاتاسيون عروق محيطي منجر به افت فشار خون
وحتي شوك مي شود.

مسموميت

به آسيب دستگاه هاي مختلف بدن به وسيله مواد سمي مسموميت گويند . ... هستي تا معده;
بوي غير عادي دهان; علايم شوك; تشنج; بيهوشي و كاهش سطح هوشياري ... نكته :شرح حال ،
سابقه دريافت سم گوارشي ، تزريقي ، تنفسي و تماسي بزرگترين كمك در درمان است
. ... به دست آوردن اطلاعات; ايجاد راه هوايي باز (A); تماس با اورژانس; رقيق كردن سم در ...

سنگ های سیستم ادراری - European Association of Urology

جدول 1: طبقه بندی انواع سنگ ها. سنگ های غیر .... راحت ترین راه برای دســتیابی به
تشخیص درست آنالیز سنگ. دفع شده ... ماهه اول حاملگی باید فقط برای موقعیت های
تشخیصی درمانی که. روش های .... تعداد امواج شــوک در هر جلسه بســته به نوع سنگ
شکن و.

کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... مدیران محترم گروه زنان و زایمان دانشگاه های علوم
پززشزكزی و خزدمزا ..... شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون ..... راهنماهای بالینی انواع
مختلفی دارند و بسته به اينکه با چه درجه ای دو نیاز باال را برآورده می کنند متفاوت ...

داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ : ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ دار - معاونت درمان

ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﻄﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺪون ﻧﺒﺾ ﺑﻌﺪ ا. ز. دادن. ﺷـﻮك اول. ﻳﺎ دوم، ﺑﺮادﻳﻜﺎردي ﻋﻼﻣﺖ دار.
ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف .... ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ در آرﻳﺘﻤـﻲ
ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ از. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻧﻜﺘﻪ. : در آﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ..... ﺻﺮع ﭘﺎﻳﺪار و اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺸﻨﺠﻲ. ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف.

2012 ( سپسیس شدید و شوک سپتیک مدیریت المللی گایدالین بین ...

درمان با ماسک تورت اکسیژن، کانول بیدی اکسیژن با جریان. باال و یا. PEEP ...... های
جستجو. برای هر سؤال تعری شده بگه تگورت واضگح. ، جسگتجوی. مقاله. ای مجزایی
...... سایر علل التهان ن. ر. الیزه. ) متل شرای پگس از عمگل یگا سگایر. انواع شوک. ،(.
ثابت نشده ...... سطح پایین امایت فشاری، فشار متبت مگداوم راه هگوایی. ~) cm H2O.
(6.

اصول کنترل خونریزی بعد از زایمان - انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران

22 جولای 2012 ... زنان مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده مانند هموفیلی یا زنان تحت درمان آنتی‌کواگولان
... خونریزی به میزان ml1000-500 در غیاب علایم بالینی شوک زنگ هشداری برای ....
چسبندگی غیرطبیعی جفت (پلاسنتا آکرتا یا انواع شدیدتر آن پرکرتا و .... 6-
مانیتور راه‌های شریانی را در نظر بگیرید (به محض اینکه پرسنل آموزش ...

PPT - مراقبتهاي پرستاري اورژانس در انواع شوك PowerPoint ...

1 سپتامبر 2014 ... مراقبتهاي پرستاري اورژانس در انواع شوك. shock. BMSU. ... اختلال در عروق خونی =
نقش عمده در پیدایش شوک و بر عکس اگر خوب عمل کنند نقش عمده ای در جبران و درمان
شوک دارند. ... 1- راه هوائی و تهویه – اکسیژن با غلظت بالا و .... فصل سوم مدل های(
الگوهای) خط مشی گذاری دولتی ارائه دهندگان: حدیث یوسفوند اسماء عزیزی -.

ایمنی عمومی و الکترونیکی.ppt

خطرات ناشي از الكتريسيته در محيطهاي درماني ... د) خطرات الكتريسته ساكن : كه به
راههاي مختلفي از جمله تخليه برروي بدن بيمار و ايجاد ... انواع خطرات موجوددر محيط
بيمارستان. 17 ... 1-ايمني الكتريكي (مانند حفاظت در مقابل خطرات ميكرو شوك، ماكرو
شوك و .

سنگ های سیستم ادراری - European Association of Urology

جدول 1: طبقه بندی انواع سنگ ها. سنگ های غیر .... راحت ترین راه برای دســتیابی به
تشخیص درست آنالیز سنگ. دفع شده ... ماهه اول حاملگی باید فقط برای موقعیت های
تشخیصی درمانی که. روش های .... تعداد امواج شــوک در هر جلسه بســته به نوع سنگ
شکن و.

کمر

درد های کمر. و. تمرینات مربوط به آن. مقدمه. احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر ، علامت
شایع بسیاری از ... داروهایی که در درمان کمردرد حاد استفاده می‌شود، مسکن‌ها (داروهای
NSAID) ... درباره كمر درد و راههاي پيشگيري از آن ... مهندسين ارگونوميست (شاخه‌اي‌ از
علم بهداشت حرفه اي) با جمع بندي و شناخت علل، ‌انواع كمر درد را به شرح زير طبقه
بندي كرده اند:

– روشهاي داروئي راهنماي كشوري زايمان بي درد : نويسندگان و كميته كشوري

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. 1334 ... هاي افزايش فشار خون حين حاملگي، برخي
از انواع بيماري ... زايمان طوالني بدون تسكين درد كافي، استفاده از مخدرهاي سيستميك.
، شوك. و هيدر ... بر قراري راه وريدي و مايع درماني مناسب قبل از انجام بلوك .6.

عرق سرد نشانه بیماری خطرناک است | به عرق کردن ناگهانی که - فانوس ...

20 سپتامبر 2018 ... عرق سرد علل و راههای درمان عرق سرد درمان عرق سرد از علت تا درمان عرق سرد علل عرق سرد
عرق سرد ... عرق سرد یکی از نشانه های اولیه شوک هنگامی که یک حادثه برای شما اتفاق
می افتد و دچار شوک .... دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای ...

معرفی کامل اکسیژن درمانی

اكسیژن درمانی روش امنی است كه فرد با استفاده فشار كنترل شده استنشاق می كند, این
... جلسات متعدد هیپرباریک در بهبودی انواع حالات مثل کم خونی، سوختگی و صدمات
ناشی از ... براساس مقاله مروری که در سال ۲۰۱۴ در آمریکا در مجله BioMed چاپ شد,
اثربخشی و ... با وجود اختلاف نظر در كشور ها و سيستم هاي درماني مختلف ، ويزيت شش
ماهه در ...

عرق سرد نشانه بیماری خطرناک است | به عرق کردن ناگهانی که - فانوس ...

20 سپتامبر 2018 ... عرق سرد علل و راههای درمان عرق سرد درمان عرق سرد از علت تا درمان عرق سرد علل عرق سرد
عرق سرد ... عرق سرد یکی از نشانه های اولیه شوک هنگامی که یک حادثه برای شما اتفاق
می افتد و دچار شوک .... دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای ...

– روشهاي داروئي راهنماي كشوري زايمان بي درد : نويسندگان و كميته كشوري

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. 1334 ... هاي افزايش فشار خون حين حاملگي، برخي
از انواع بيماري ... زايمان طوالني بدون تسكين درد كافي، استفاده از مخدرهاي سيستميك.
، شوك. و هيدر ... بر قراري راه وريدي و مايع درماني مناسب قبل از انجام بلوك .6.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک - دانشکده پرستاری و مامایی

آشنایی دانشجویان با چگونگی بررسی شناخت مددجو در. شرایط اضطرار ... راههای
پیشگیری از عوارض تزریق را توضیح دهد. شناختی ..... مداخلات درمانی مناسب در انواع
شوک ها را -. توضیح دهد. .... آزمون میان ترم ۳۰٪آزمون پایان ترم ۵۰- ارائه مقاله 15.
تکالیف ...

– روشهاي داروئي راهنماي كشوري زايمان بي درد : نويسندگان و كميته كشوري

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. 1334 ... هاي افزايش فشار خون حين حاملگي، برخي
از انواع بيماري ... زايمان طوالني بدون تسكين درد كافي، استفاده از مخدرهاي سيستميك.
، شوك. و هيدر ... بر قراري راه وريدي و مايع درماني مناسب قبل از انجام بلوك .6.

ICD - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ثبت مرگ در ایران; انواع طبقه بندی علل مرگ; گواهي پزشكي و قوانيني براي طبقه
بندي علل ... و اعلام فوت گذشته از جنبة قانوني، كاربردهاي فراوان ديگر در زمينه هاي
مختلف دارد . ... ميزان اثربخشي كلـيه برنامـه‌هاي بهداشتي درماني و برنامه‌هاي مداخله‌اي كه
در جهت ..... به عنوان آسانترين راه مي توان علل مرگ را در دو گروه بيماريهای واگير و
بيماريهای ...

انواع شوک و آنافیلاکسی

ناتوانی سیستم گردش خون در اکسیژن رسانی به بافت های بدن و خروج مواد سمی، مرگ
سلولی، آسیب ... شوک سپتیک: SIRS + افت فشار خون علی رغم مایع درمانی کافی. 55.

برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان ...

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به
قلب ... هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه
... بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی ...

خون ریزی و شوک

وجود علايم خاص خونريزي در ارتباط با بعضي از قسمت هاي بدن مثلاً خونريزي جمجمه
درون ... با اين كار محتويات وارد راه هوايي نمي شود و بعلاوه از خروج محتويات معده نيز ...
3- براي درمان شوك 20 تا 30 سانتي متر پاهاي مصدوم را بالا ببريد و روي او را با كت ...
اقدام اوليه در همه انواع خونريزي ها يكسان است، بدون در نظر گرفتن نوع خونريزي يا نوع
...

عمليات نجات و حمل مصدوم

دسته دوم : آسيبهاي محدود مثل زخم هاي نيازمند به بخيه ، شكستگي هاي بسته ... پس از
رسيدن به محل حادثه و ارائه كمكهاي اوليه در محل ، انتقال مصدومين به مراكز درماني است. ...
باز نگه داشتن راه تنفسي ، مهار خونريزي ، ثابت كردن شكستگي ها، پانسمان موقت
زخم رفع شوك ، گرم نگهداشتن مصدوم ... حمل و نقل يك نفره مشكل است و انواع آن عبارتند
از.

کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... مدیران محترم گروه زنان و زایمان دانشگاه های علوم
پززشزكزی و خزدمزا ..... شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون ..... راهنماهای بالینی انواع
مختلفی دارند و بسته به اينکه با چه درجه ای دو نیاز باال را برآورده می کنند متفاوت ...

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... اینکه درک مناسبی از چگونگی محافظت و مخفی کردن سلاح، به منظور استفاده در آینده و
یا پس از انجام هر عملیات ترور، داشته ... نمونه های متعددی از انواع آنها بصورت اسپری و
… ...... شوک حاصل از این ضربه بسیار سریع و غیر منتظره است. ...... ریسین ماده ای
فوق العاده سمی است که هیچگونه درمان یا پاد زهری برای آن وجود ندارد.

معرفی کامل اکسیژن درمانی

اكسیژن درمانی روش امنی است كه فرد با استفاده فشار كنترل شده استنشاق می كند, این
... جلسات متعدد هیپرباریک در بهبودی انواع حالات مثل کم خونی، سوختگی و صدمات
ناشی از ... براساس مقاله مروری که در سال ۲۰۱۴ در آمریکا در مجله BioMed چاپ شد,
اثربخشی و ... با وجود اختلاف نظر در كشور ها و سيستم هاي درماني مختلف ، ويزيت شش
ماهه در ...

برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان ...

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به
قلب ... هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه
... بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی ...

شوك كارديوژنيك

اگر قلب نتواند بخوبی عمل پمپاژ خون را انجام داده و رگ های بدن را پر از خون نگه دارد، ...
انواع شوك : شوك هيپو ولميك Hypovolemic .s. شوك كارديو ژنيكCardiogenic .s ...
مهمترين هدف زنده نگهداشتن سلول ها و ارگان ها و مهمترين اقدام شناخت شوك و درمان قبل از
.... وضعیت ذهنی، راه هوایی، تنفس و گردش خون بیمار را ارزیابی کنید و به علائم شوک
و هر ...

برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان ...

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به
قلب ... هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه
... بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی ...

– روشهاي داروئي راهنماي كشوري زايمان بي درد : نويسندگان و كميته كشوري

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. 1334 ... هاي افزايش فشار خون حين حاملگي، برخي
از انواع بيماري ... زايمان طوالني بدون تسكين درد كافي، استفاده از مخدرهاي سيستميك.
، شوك. و هيدر ... بر قراري راه وريدي و مايع درماني مناسب قبل از انجام بلوك .6.

2012 ( سپسیس شدید و شوک سپتیک مدیریت المللی گایدالین بین ...

درمان با ماسک تورت اکسیژن، کانول بیدی اکسیژن با جریان. باال و یا. PEEP ...... های
جستجو. برای هر سؤال تعری شده بگه تگورت واضگح. ، جسگتجوی. مقاله. ای مجزایی
...... سایر علل التهان ن. ر. الیزه. ) متل شرای پگس از عمگل یگا سگایر. انواع شوک. ،(.
ثابت نشده ...... سطح پایین امایت فشاری، فشار متبت مگداوم راه هگوایی. ~) cm H2O.
(6.

تروما

اﻧﻮاع زﺧﻢ. -1. زﺧﻢ ﺑﺎز. : زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي زﯾﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ .... Trauma. ﻧﮑﺘﻪ. :1. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎي ﺻﻮرت وﮔﺮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد راه ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﺷﻮك و از دﺳﺖ. رﻓﺘﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻣﺼﺪوم وﺟﻮد دارد .
Page 56. ANAESTHESIA. Trauma. درﻣﺎن. ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

انواع شوک

مراحل شوک. ۱- مرحله جبرانی:(مرحله جنگ یا گریز). BP نرمال ، انقباض عروق و در ... درمان
. رفع علت زمینه ای. مایع درمانی. نکته : مکانیسم های جبرانی برای مدت محدودی قادر به ...
در فضای خارج سلولی و در نهایت دریافت مایع بیش از دفع و ایجاد ادم ریوی. راه حل :.

کنترل خونریزی بینی

انواع خونریزی ... اکثر روش های موثر در کنترل خونریزی های وسیع خارجی بر اعمال
فشار مستقیم متمرکز می شوند. ... لباس بادی ضد شوک می تواند در ثابت سازی
آسیبهای لگن و کنترل خونریزی در اندام تحتانی مفید باشد ... بینی); سینوزیت و
سایر عفونتهای راههای تنفسی فوقانی; فشار خون بالا; بیماری مری ... بهترین درمان
برای شوک

Diapositiva 1

ﻫﺎي. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي. ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ. در. ﺻﻮرت. ﻋﺪم. ﺑﻬﺒﻮدي. ﺑﺎ. درﻣﺎن. ورﯾﺪي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي.
ﺧﺎﺻﯽ. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد .... در. 3%. ﻣﻮارد. اﻧﻮاع ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ... ﻫﺎي. زﯾﺮ. ﺑﻪ. ذﻫﻦ. ﻣﯽ. آ. ﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل.
ﻋﻼﯾﻢ. ﺳﮑﺘﻪ. ﻣﻐﺰي. ﻫﻢ. ﺑﻮد. ❑. ﺷﻮك. ❑. ﻣﺼﺮف. ﺑﯿﺶ. از. ﺣﺪ. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر. ❑ ..... راه. ﻫﻮاﯾﯽ. ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. ➢.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎﯾﭙﻮوﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن و ﺧﻄﺮات آن. ➢. ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﺪﻣﺎت اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺷﻮك و ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ. ➢. ﺗﺠﻮﯾﺰ
اﮐﺴ ...

آنفارکتوس میوکارد (MI)

انواع انفارکتوس میوکارد: انفارکتوس میوکارد از نظر لایه های درگیر عضله میوکارد
به 3 نوع تقسیم می شود. ... پوزیشن خود را مرتب تغییر می دهد، گاهی راه می رود و گاهی
می نشیند، معمولا ناله می کند و ... درمان و مراقبت بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد.
... قلب و درد قلبی می شود، و آب گرم سبب بروز حالت ضعف، سرگیجه، و شوک می گردد.

کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... مدیران محترم گروه زنان و زایمان دانشگاه های علوم
پززشزكزی و خزدمزا ..... شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون ..... راهنماهای بالینی انواع
مختلفی دارند و بسته به اينکه با چه درجه ای دو نیاز باال را برآورده می کنند متفاوت ...

آسيب هاي اجتماعي؛ علل و عوامل و راه هاي پيشگيري از آن | معرفت

5 سپتامبر 2010 ... علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از آن محمد فولادي. ... همراه با
علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و .... شمارند،
دوست دارد در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي ..... مؤلفه هايي
هستند كه در قالب فقر فرهنگي خانواده در ايجاد شوك هاي رواني و روحي بر ...

آسيب هاي اجتماعي؛ علل و عوامل و راه هاي پيشگيري از آن | معرفت

5 سپتامبر 2010 ... علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از آن محمد فولادي. ... همراه با
علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و .... شمارند،
دوست دارد در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي ..... مؤلفه هايي
هستند كه در قالب فقر فرهنگي خانواده در ايجاد شوك هاي رواني و روحي بر ...

توسعه پایدار های آرمان فارسی ترجمه نویس پیش - سازمان ملل متحد

تاثیرپذیری آنان از شوک های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فجایع. آ-1. تضمین
فراهم ... شده سایر انواع وحشی وابسته به آنها از جمله توسط بانک های بخوبی مدیریت
شده بذرها. وگیاهان متنوع ... تقویت جلوگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله مواد افیونی
و مصرف مضر الکل. 3-6. تا- .... منابع آب در همه سطوح، از جمله از راه همکاری. های فرامرزی ...

Slide 1 - qums

فشار شرياني توسط مكانيسم هاي خاصي و بطور مستقل از كنترل جريان ..... راههاي درمان
شوك: 1- تزريق خون وپلاسما 2- تزريق نوراپي نفرين 3- پايين گرفتن سر4- ... انواع
سنكوپ : 1- سنكوپ رگي- واگي 2- سنكوپ وضعيتي 3- سنكوپ ادراري (تخليه مثانه ...

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... اینکه درک مناسبی از چگونگی محافظت و مخفی کردن سلاح، به منظور استفاده در آینده و
یا پس از انجام هر عملیات ترور، داشته ... نمونه های متعددی از انواع آنها بصورت اسپری و
… ...... شوک حاصل از این ضربه بسیار سریع و غیر منتظره است. ...... ریسین ماده ای
فوق العاده سمی است که هیچگونه درمان یا پاد زهری برای آن وجود ندارد.

مطالعه آسان و سریع کتاب‌ها با ۹ روش ساده | اخبار فناوری بام وب

2 ساعت قبل ... زمان عنصر کلیدی زندگی هر انسانی است و استفاده کردن از آن در هر زمینه‌ای به دانستن
بعضی نکات نیاز دارد. یکی از این زمینه‌ها، کتابخوانی است.

Slide 1 - qums

فشار شرياني توسط مكانيسم هاي خاصي و بطور مستقل از كنترل جريان ..... راههاي درمان
شوك: 1- تزريق خون وپلاسما 2- تزريق نوراپي نفرين 3- پايين گرفتن سر4- ... انواع
سنكوپ : 1- سنكوپ رگي- واگي 2- سنكوپ وضعيتي 3- سنكوپ ادراري (تخليه مثانه ...

معرفی کامل اکسیژن درمانی

اكسیژن درمانی روش امنی است كه فرد با استفاده فشار كنترل شده استنشاق می كند, این
... جلسات متعدد هیپرباریک در بهبودی انواع حالات مثل کم خونی، سوختگی و صدمات
ناشی از ... براساس مقاله مروری که در سال ۲۰۱۴ در آمریکا در مجله BioMed چاپ شد,
اثربخشی و ... با وجود اختلاف نظر در كشور ها و سيستم هاي درماني مختلف ، ويزيت شش
ماهه در ...

RNA آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن، ﻧﻘ - Medical Science ...

2 ژوئن 2011 ... آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﻨﺶ. زاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺪن رخ ﻣﻲ. دﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﭘﺪﻳﺪه .... ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﻠﻮل ... ﻧﻘـﺶ. ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﻳﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﻫـﺎ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ. )17-15 .(.
ارﺗﺒـﺎط. اﻧﻮاع رﻳﺰ. RNA. ﻫﺎ و آﭘﻮﭘﺘﻮ ... ﻣﻮرد در ﺗﻨﻈﻴﻢ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ . Wang Z. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. 2010 ...... ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ.

کمر

درد های کمر. و. تمرینات مربوط به آن. مقدمه. احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر ، علامت
شایع بسیاری از ... داروهایی که در درمان کمردرد حاد استفاده می‌شود، مسکن‌ها (داروهای
NSAID) ... درباره كمر درد و راههاي پيشگيري از آن ... مهندسين ارگونوميست (شاخه‌اي‌ از
علم بهداشت حرفه اي) با جمع بندي و شناخت علل، ‌انواع كمر درد را به شرح زير طبقه
بندي كرده اند:

مراقبت های طبی برای آنافیلاکسی حفظ و نگهداری راه هوایی بیمار ...

دادن شوک تک با دوز حداکثر در بزرگسالان j/kg 2 در کودکان ... دادن شوک; تجویز مایع
در درمان شوک; تعداد 12 تا 20 تهویه در دقیقه در احیای تنفسی کودکانLOE C.

2012 ( سپسیس شدید و شوک سپتیک مدیریت المللی گایدالین بین ...

درمان با ماسک تورت اکسیژن، کانول بیدی اکسیژن با جریان. باال و یا. PEEP ...... های
جستجو. برای هر سؤال تعری شده بگه تگورت واضگح. ، جسگتجوی. مقاله. ای مجزایی
...... سایر علل التهان ن. ر. الیزه. ) متل شرای پگس از عمگل یگا سگایر. انواع شوک. ،(.
ثابت نشده ...... سطح پایین امایت فشاری، فشار متبت مگداوم راه هگوایی. ~) cm H2O.
(6.

خون ریزی و شوک

وجود علايم خاص خونريزي در ارتباط با بعضي از قسمت هاي بدن مثلاً خونريزي جمجمه
درون ... با اين كار محتويات وارد راه هوايي نمي شود و بعلاوه از خروج محتويات معده نيز ...
3- براي درمان شوك 20 تا 30 سانتي متر پاهاي مصدوم را بالا ببريد و روي او را با كت ...
اقدام اوليه در همه انواع خونريزي ها يكسان است، بدون در نظر گرفتن نوع خونريزي يا نوع
...

انواع سقط جنین و علایم و خطرات ناشی از سقط جنین - بیتوته

خونریزی، عفونت، شوک باکتریال (شوکی که در اثر عفونت ایجاد می شود) از عوارض ...
زمانی که سقط جنین خود به خودی بدون استفاده از راههای دارویی یا مکانیکی برای ...
سقط درمانی یکی از انواع سقط جنین عمدی بوده که به منظور حفظ سلامت مادر در موارد ذیل
...

کنترل خونریزی بینی

انواع خونریزی ... اکثر روش های موثر در کنترل خونریزی های وسیع خارجی بر اعمال
فشار مستقیم متمرکز می شوند. ... لباس بادی ضد شوک می تواند در ثابت سازی
آسیبهای لگن و کنترل خونریزی در اندام تحتانی مفید باشد ... بینی); سینوزیت و
سایر عفونتهای راههای تنفسی فوقانی; فشار خون بالا; بیماری مری ... بهترین درمان
برای شوک

مسموميت با اتانول و متانول؛

با توجه به افزایش شیوع مصرف الکل در سال های اخیر، مسمومیت. با الکل ... مسمومیت
با الکل یکی از شایع ترین انواع مسمومیت هاست. ... برخی موارد برگشت ناپذیر
مسمومیت اتفاقی با متانول، مدیریت و درمان .... بهترین راه تشــخیص، اندازه گیري
سطح خوني متانول مي باشد. ... کتواسیدوز، شوك و سپسیس سایر علل ایجادکننده ی
اسیدوز با.

جلسه هشتم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

16 مه 2016 ... کاربرد امواج پرفرکانس در درمان. -1. جریان. های. پرفرکانس. -2. تولید. امواج. کوتاه ...
معروف. است. شوك. نداريم . زيرا. خطرناكترين. فركانس. ها. كه. باعث. شوك. مي. شوند، .....
انواع. بافت. متفاوت. است . مثال. در. بافت. چربي. كه. مقاومت. زياد. تري. دارد، .....
باريكه. هاى. الكترون. براى. هب. راه. انداختن. بار. در. تعدادى. مدارهاى. منبع.

شـــــوک

انواع شوک: 1- شوک ناشی از کاهش حجم خون( هیپوولمیک). به دودسته تقسیم می شود:
هموراژی(ازدست دادن خون) و غیرهموراژی(ازدست دادن مایعات) این نوع ... علائم ونشانه های
شوک : ... از این‌ که‌ راه‌ هوایی‌ بیمار باز بوده‌ و تنفس‌ طبیعی‌ برقرار است‌ اطمینان‌ حاصل‌
کنید. ... عواقب‌ مورد انتظار; این‌ بیماری‌ معمولاً با تشخیص‌ و درمان‌ زودرس‌ قابل‌ معالجه‌
است‌.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک - دانشکده پرستاری و مامایی

آشنایی دانشجویان با چگونگی بررسی شناخت مددجو در. شرایط اضطرار ... راههای
پیشگیری از عوارض تزریق را توضیح دهد. شناختی ..... مداخلات درمانی مناسب در انواع
شوک ها را -. توضیح دهد. .... آزمون میان ترم ۳۰٪آزمون پایان ترم ۵۰- ارائه مقاله 15.
تکالیف ...

پیامدهای تجاوز جنسی و راه های درمان آن - برترینها

6 آوريل 2015 ... دكتر بهنام اوحدی، روانپزشك در مورد پیامدها و راه‌های درمانی این اتفاق ... از مهم‌ترین
عوارض زودهنگام می‌توان به حالت شوكی كه در فرد ایجاد می‌شود، اشاره كرد.

تریاژ TRIAGE

سوختگی شدید صورت و راه های هوایی. –. سوختگی های درج. و2. 3 ... ساعت آینده باید
خدمات درمانی مناسب ب این بیماران ارای شود. شامل : شکستگی های ... خم های نافذ و سو راخ
کننده شکم بدون شوک. –. دیابت بیدون ... انواع تریاژ : ابتدایی. -. اولیه. -. ثانویه .1.

تحقیق آزادی بيان از ديدگاه اسلام

تحقیق آزادی بيان از ديدگاه اسلام

دانلود پاورپوینت مسجد امیر چخماق یزد

پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوری پایه هفتم کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدار کامل چراغ خورشیدی کوچک

پاورپوینت efqm1 17 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با عملكرد غدة تيروئيد و فعاليت ورزشی

پاورپوینت انتخاب ورزش مناسب

قالب فروشگاهی وردپرس بیگ بوم BigBoom

دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر سبزوار