دانلود رایگان


پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 - دانلود رایگاندانلود رایگان این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در دو حوزه می پردازد

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در دو حوزه می پردازد


مهارت


های


مدیریتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران ... - مدیریت مدرسه

با توجه به اینکه در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی ...
تاریخ دریافت: 18 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1396، تاریخ پذیرش: 26
مرداد 1396 .... بدون شک کوشش در جهت ارتقای سطح شایستگی‌ها و مهارت‌های مدیران
آموزشی کشور علاوه بر ..... در جدول شماره 1 ویژگی‌های جمعیت شناختی اعضای نمونه
ارائه‌شده است.

رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از ...

رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش ...
پاییز 1395 - شماره 33 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 113 تا 138).

تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين ...

پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مديران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و
... ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستيابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع ..... 26. 35. فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره. 8. الگوی مفهومی پژوهش.

ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ...

جدول 1- مولفه‌های پرسشنامه مهارتهای زندگی و تعداد سوالهای هر مولفه .... (7/11%) در
دانشکده بهداشت، 28 نفر 2/8% در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و 3 نفر (9/0
%) ...

اصل مقاله - مدیریت و توسعه ورزش - دانشگاه گیلان

دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، شماره ۲، پیاپی ۷.
دوفصلنامه ... بررسی مهارت های مدیران عامل باشگاه های حرفه ای استان اصفهان. محبوبه
سورانی، رحیم ... پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار استفاده گردید. از آزمون
فریدمن ...

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان در ...

اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق دو پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از ... در
خصوص ابعاد مهارتهای مدیریتی، مهارت ادراکی با میانگین 87/3 مناسب‌ترین مهارت،
مهارت ... قدرت در سازمانهای امروزی،فصلنامه مدیریت،شماره های25 و26; جزینی علیرضا،
عوامل ...

رابطه بين مهارت هاي سه گانه مديريتي مديران در سطوح گوناگون مديريتي ...

جهت گرد آوري داده ها از دو پرسش نامه استاندارد مهارت هاي سه گانه (فني، انساني، ادراکي)
مديريتي قنبري (2011) بر اساس مدل رابرت کاتز و پرسش نامه استاندارد ارزيابي ...

بررسی مهارتها و قابلیتهای کتابداران دیجیتال: موردپژوهی کتابداران ...

در این پژوهش، 100 کتابدار از سه دانشگاه یادشده به سؤالهای مطرح در پرسشنامه پاسخ
دادند. نتایج: ... شماره 3 (پیاپی 59) .... از دیدگاه کتابداران مورد پژوهش، میزان اهمیت
مهارتهای مدیریتی در ارائه خدمات دیجیتال در ..... بیشترین تعداد کتابداران از نظر سن،
مربوط به گروه سنی 35-26 سال و کمترین تعداد مربوط به گروه سنی 25-20 سال است.

ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی به ...

چکیده مقدمه: مدیریت مؤثر پژوهش دانشگاه ها مستلزم داشتن مهارت های مدیریتی است. ...
دوره ۱۳، شماره ۴۹ - ( ۱-۱۳۸۳ ) جلد ۱۳ شماره ۴۹ صفحات ۸۶-۹۶ | برگشت به فهرست نسخه ها
... این پرسشنامه شامل اندازه گیری مهارت های فنی، ادراکی و طراحی و انسانی بود که با
5 ... تأثیر را در انگیزه مدیران پژوهش برای کار داشت، وظایف سازمانی با 8/26% پس از
...

ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آم

سال دهم / شماره 1 / بهار 96 / پیاپی 37. 31. ارزیابی دانش و ... مورد نیاز از طریق مصاحبه
و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و از طریق آزمون های آماری t تک نمونه ای، t مستقل،.
تحلیل واریانس و ... باید با توجه به مجموعه های فرآیندهای مدیریتی به آن توجه ..... 18/
72. 3/93. 1/097. 0/180. افزایش دانش و مهارت. اکتسابی کارکنان. 164. 26/53. 7/09.

شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی سازمانی

شکلی و عوامل فرهنگی با ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی رابطه معنادار. و
مثبتی دارند. .... ش ده و در نتیج ه افزایش در یادگی ری و ارتقا مهارت می شود.
با توجه .... شماره سؤاالت مربوط به هر یک از مؤلفه های پرسشنامه. مؤلفه .... تنظیمی)0/26
( و عوامل شکلی)0/23( درمرتبه های بعدی عوامل موثر برارتقای شغلی زنان در پس ت
های.

ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه ...

همچنین، بین سطح برخورداری مدیران از صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیریتی با تعهد و
... (1993) در چهار بُعد وابستگی حرفه‌ای، ... با توجه به جدول شماره 2 چون tهای محاسبه شده
(82/8، 11، 9) با درجه آزادی 219 برای آزمون‌های ...

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

مطالعه مهارتهای ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در ... - مجله پیاورد سلامت

ﺷﻤﺎره. 4. آذر و دي. 1390. ،. 48-41. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي
داﻧﺸﮕﺎه ... ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 21. ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ. ﻣﻬﺎرت ﻛﻼﻣﻲ، ﮔﻮش دادن. ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﺪ ..... ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 26-1. ﺳﺎل. ﺑﻮد .9/38 %. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را. ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در

عنوان : پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش ... شماره چاپ:
اول ... منابع انسانی اثربخش 2 21) عوامل مؤثر بر گردش شغلی کارکنان 2 22) مهارت های
... نگرش افراد نسبت به پول 2 26) کیفیت زندگی شخصی 2 27) کنترل تفکرات 2
...

شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی سازمانی

شکلی و عوامل فرهنگی با ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی رابطه معنادار. و
مثبتی دارند. .... ش ده و در نتیج ه افزایش در یادگی ری و ارتقا مهارت می شود.
با توجه .... شماره سؤاالت مربوط به هر یک از مؤلفه های پرسشنامه. مؤلفه .... تنظیمی)0/26
( و عوامل شکلی)0/23( درمرتبه های بعدی عوامل موثر برارتقای شغلی زنان در پس ت
های.

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در ...

ﺷﻤﺎره. 26. -. ﺑﻬﺎر. 90. بررسی رابطه بی. . ن اِعمال. مدیریت تغییر مدیر و ... 152. مقدمه ...
های اجتماعی است و آموزش و پرورش بیش از دیگر سازمان. ی .... ب( پرسشنامه ارزیابی
عملکرد دبیران، برگرفته از کتاب روان شناسی. بهره ..... به منظور تقویت مهارت. های ...

ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه ...

همچنین، بین سطح برخورداری مدیران از صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیریتی با تعهد و
... (1993) در چهار بُعد وابستگی حرفه‌ای، ... با توجه به جدول شماره 2 چون tهای محاسبه شده
(82/8، 11، 9) با درجه آزادی 219 برای آزمون‌های ...

بررسی و تعیین مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی مدیران کتابخانه‌های ...

یافته ها: نتایج نشان داد از دیدگاه استادان بالاترین اولویتها در مهارت‌های مدیریتی
مهارت‌های انسانی 35/4، ادراکی ... مقاله 2، دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 13-26 XML
... For collecting data, the researcher has made a questionnaire that determines
the ...

پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در

عنوان : پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش ... شماره چاپ:
اول ... منابع انسانی اثربخش 2 21) عوامل مؤثر بر گردش شغلی کارکنان 2 22) مهارت های
... نگرش افراد نسبت به پول 2 26) کیفیت زندگی شخصی 2 27) کنترل تفکرات 2
...

مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده

مدیریت یادگیری، مجموعه‌ای از مهارت‌ها را پوشش می‌دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی
یادگیرندگان تأثیر دارد. ... مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده.
مقاله 1، دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-26 XML ... In the third phase, 5-point
Likert scale questionnaire based on the model and its components ɑ=0.96 was ...

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

نقش به کارگيری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح ...

1 سپتامبر 2018 ... فصلنامه تحقیقات فرهنگي، دوره چهارم، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 159- 184 ... هدف
از این پژوهش، مطالعه »نقش به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی .... مهارت های...
از همه بیشتر و نزدیک به 26/3 درصد است. استان های تهران، ... در این پژوهش، امتیازاتی
است که مدیران در پاسخ به پرسشنامة مربوط به عملکرد مدیران.

رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی ...

منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال هفتم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 26) ...
این پژوهش با هدف توصیف رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران و ارزیابی ... ها
از دو پرسش نامه استاندارد مهارت های سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) مدیریتی قنبری ...

مطالعه مهارتهای ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در ... - مجله پیاورد سلامت

ﺷﻤﺎره. 4. آذر و دي. 1390. ،. 48-41. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي
داﻧﺸﮕﺎه ... ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 21. ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ. ﻣﻬﺎرت ﻛﻼﻣﻲ، ﮔﻮش دادن. ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﺪ ..... ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 26-1. ﺳﺎل. ﺑﻮد .9/38 %. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را. ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش ...

دانش‌آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ داده و معدل نیمسال اول
و دوم آنها نیز ثبت شد و ... تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان
و روش تمرکز و حافظه) بر میزان پیشرفت ... مقاله 8، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22،
تابستان 1396، صفحه 146-163 XML .... Educational Psychologist, 26(3 & 4), p.

ﮔﺬران وﻗﺖ ي ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎ - دانشگاه علوم پزشکی ...

27 آگوست 2013 ... رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ... ﺷﻤﺎره. ي. 11. ،. زﻣﺴﺘﺎن. 92. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺧﺘﺼﺎص. زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ .... 26. ﻧﻔﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ.
اي. ﻧﺴﺒﺘﻲ. (. از ﻫﺮ داﻧﺸ ... ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه، رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺎﻳﻴﺪ.

تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در ...

ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت ارتباطی(91/0) و پرسشنامه استقرار
... یافته ها نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و استقرار شبکه مدیریتی کلارک در
بین ... تاریخ دریافت: 31 فروردین 1394، تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1394،
تاریخ ... شماره 30. تجاری ف.؛ شیخعلی زاده م. (1392). "تأثیر رهبری تحولگرا و فرهنگ
...

تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين ...

پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مديران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و
... ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستيابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع ..... 26. 35. فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره. 8. الگوی مفهومی پژوهش.

ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی به ...

چکیده مقدمه: مدیریت مؤثر پژوهش دانشگاه ها مستلزم داشتن مهارت های مدیریتی است. ...
دوره ۱۳، شماره ۴۹ - ( ۱-۱۳۸۳ ) جلد ۱۳ شماره ۴۹ صفحات ۸۶-۹۶ | برگشت به فهرست نسخه ها
... این پرسشنامه شامل اندازه گیری مهارت های فنی، ادراکی و طراحی و انسانی بود که با
5 ... تأثیر را در انگیزه مدیران پژوهش برای کار داشت، وظایف سازمانی با 8/26% پس از
...

رابطه بین مهارتهای ارتباطی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه از ...

4 سپتامبر 2017 ... شماره. ،4. زمستان. 9396. مقدمه. ارتباطات یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی جامعه
انسانی. ]1. و[ ... مهارت. های. ارتباطی. کیفیت. تدریس. مدیریت. کالس. درس. اساتید ...
ای. نسبتی. انتخاب. شدند . ابزار. پژوهش. پرسشنامه. مهارتهای. ارتباطی. بارت ..... 3/.
0996999. مدیریت کالس درس. 370. 00. 0/. 26. 7/. 1987. 3/. 0979945.

ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت در ﺳﻄﻮح ﻣ - مطالعات مدیریت ...

ﻢ، ﺷﻤﺎره. 87. ،. ﺑﻬﺎر. 97. ﺻﻔﺤﺎت. 73. -. 45. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ......
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ...... Page 26
...

شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال
... عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل
مهارت‌های ... مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131
-119. 4. ... 26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and
Teams.

ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﻮزش رﻫﺒﺮي ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و - نشریات علمی دانشگاه

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان زاده ﻧﻤﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ .... ،از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه. ﺳﺒﮏ رﻫﺒـﺮي ﻟﻮﺗـﺎﻧﺰ. (. 1989. ) و ﺳـﺒﮏ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﭘﻮت ﻧﺎم و
.... ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ (. 26. /. 60. %. )و ﺳﺒﮏ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ (. 47. /. 39. )% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره. )
...

رابطه مهارت‌های مدیران موثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در ...

ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد، مهارت های مدیران موثر وتن و کامرون(با
اعتبار 78%) و ... 2کارشناس ارشد مدیریت، مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 26 - Magiran

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي. Journal of Strategic ... شماره 26، تابستان 1395.
ارتقاي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از طريق راهبرد هم رقابتي مرتضي سلطاني، سيد ...

تأثیر آموزش مهارت هاي ارتباطي بر راهبردهاي مقابله اي دانشجويان پرستا

دوره اول، شماره 1، زمستان 90 ... به طور تصادفي در دو گروه مداخله )26 نفر( و کنترل )30
نفر( قرار گرفتند. ... دانشجويان در هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله، با پرسشنامه ی راه
هاي مقابله اي ... راهبردهاي مقابله اي، مهارت هاي ارتباطي، دانشجويان پرستاري، استرس
کارآموزي واژه هاي ... منظور مديريت تقاضاهاي دروني و بیروني خاص که به عنوان فشارزا.

پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26|آی

در این پست فایل با عنوان پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 گردآوری گردیده است
برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید. هدف: این پرسشنامه به بررسی
...

پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26|یو

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26.

تأثیر آموزش مهارت هاي ارتباطي بر راهبردهاي مقابله اي دانشجويان پرستا

دوره اول، شماره 1، زمستان 90 ... به طور تصادفي در دو گروه مداخله )26 نفر( و کنترل )30
نفر( قرار گرفتند. ... دانشجويان در هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله، با پرسشنامه ی راه
هاي مقابله اي ... راهبردهاي مقابله اي، مهارت هاي ارتباطي، دانشجويان پرستاري، استرس
کارآموزي واژه هاي ... منظور مديريت تقاضاهاي دروني و بیروني خاص که به عنوان فشارزا.

تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در ...

ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت ارتباطی(91/0) و پرسشنامه استقرار
... یافته ها نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و استقرار شبکه مدیریتی کلارک در
بین ... تاریخ دریافت: 31 فروردین 1394، تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1394،
تاریخ ... شماره 30. تجاری ف.؛ شیخعلی زاده م. (1392). "تأثیر رهبری تحولگرا و فرهنگ
...

بررسی تاثیر به کار گیری آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت ...

سابقه و هدف: یادگیری از طریق همتایان, روشی معتبر برای بهبود مهارتهای روان ... دوره
۲۶، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۵ ), :: ... ۲- دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه
پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران ... جهت ارزشیابی
مهارت بالینی، از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته (40 سوال مشتمل بر دو ... 2016; 26 (1
) :36-45

بررسی تاثیر به کار گیری آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت ...

سابقه و هدف: یادگیری از طریق همتایان, روشی معتبر برای بهبود مهارتهای روان ... دوره
۲۶، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۵ ), :: ... ۲- دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه
پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران ... جهت ارزشیابی
مهارت بالینی، از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته (40 سوال مشتمل بر دو ... 2016; 26 (1
) :36-45

ارتباط مهارت‌های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت ...

4 ا کتبر 2011 ... ﺎزده ﭘﯿﺎﭘﯽ)، ﺷﻤﺎره. (5. 21. ﭘﯿﺎﭘﯽ)، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮدي. و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
زﻣﺎن. در. ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. زﻫﺮا ﻋﻠﻢ. *. ، ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮي.

بررسی و تعیین مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی مدیران کتابخانه‌های ...

یافته ها: نتایج نشان داد از دیدگاه استادان بالاترین اولویتها در مهارت‌های مدیریتی
مهارت‌های انسانی 35/4، ادراکی ... مقاله 2، دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 13-26 XML
... For collecting data, the researcher has made a questionnaire that determines
the ...

مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی

هدف: شناسایی مهارت‌های انسانی و فنی مدیران کتابخانه‌های تخصصی و میزان نیاز به آنها
از دیدگاه مدیران ... روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش با استفاده از پرسشنامه، دیدگاه
118 نفر از مدیران کتابخانه‌های ... فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.
مقالات آماده انتشار · شماره جاری .... The Electronic Library, 26 (6), 488- 862. Ohaji ...

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 26 - Magiran

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي. Journal of Strategic ... شماره 26، تابستان 1395.
ارتقاي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از طريق راهبرد هم رقابتي مرتضي سلطاني، سيد ...

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و تاب آوری ...

هدف این از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت استرس ... ... دوره
۱۷، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۴ ), :: ... از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران و
پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون در این پژوهش به ... آزمون میانگین و انحراف
معیار استرس ادراک شده گروه مورد به 44/3±26/20 کاهش و تاب آوری به 72/6±68/87
افزایش یافت.

بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در ...

ﺷﻤﺎره. 26. -. ﺑﻬﺎر. 90. بررسی رابطه بی. . ن اِعمال. مدیریت تغییر مدیر و ... 152. مقدمه ...
های اجتماعی است و آموزش و پرورش بیش از دیگر سازمان. ی .... ب( پرسشنامه ارزیابی
عملکرد دبیران، برگرفته از کتاب روان شناسی. بهره ..... به منظور تقویت مهارت. های ...

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آم

سال دهم / شماره 1 / بهار 96 / پیاپی 37. 31. ارزیابی دانش و ... مورد نیاز از طریق مصاحبه
و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و از طریق آزمون های آماری t تک نمونه ای، t مستقل،.
تحلیل واریانس و ... باید با توجه به مجموعه های فرآیندهای مدیریتی به آن توجه ..... 18/
72. 3/93. 1/097. 0/180. افزایش دانش و مهارت. اکتسابی کارکنان. 164. 26/53. 7/09.

عنوان مقاله: چکیده - فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

بر اين اساس، به ترتيب پرسشنامه هاي شايسته ساالري. با اصالحات )2006( ....
شايستگي ويژگي هاي ريشه اي فرد شامل انگيزه، خصوصيات، مهارت، نقش. اجتماعي و
مجموعه ...

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با درنظرگرفتن ...

سال هفتم- شماره 4 - پیاپی 26 - زمستان 1396. بررسی تأثیر ... ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش پرسشنامه. است. روایی محتوایی ... استقرار سیستم های مدیریت و
تضمین کیفیت بوده است که. مورد استقبال فراوان .... مهارت های ضروری. برای اتخاذ
مدیریت ...

شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال
... عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل
مهارت‌های ... مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131
-119. 4. ... 26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and
Teams.

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی )کارکنان( با ...

1 مه 2015 ... زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26 ... دانشجوی دکتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی
کرمان، کرمان، ايران. ... مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا ...
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. ... [email protected]
com * نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 021-33210043، رايانامه:.

تأثیر شایستگی اخلاقی مدیران بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاههای ...

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شایستگی های اخلاقی ویتون (2007) و آموزش ... و مهارت
های رسیدن به اجماع و خودآگاهی را بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاه های آزاد ... 1گروه
مدیریت آموزشی / دانشکده علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی/واحد سار/ساری/ایران ... تاریخ
دریافت: 12 تیر 1397، تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1397، تاریخ پذیرش: 26 مهر 1397.

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 26 - Magiran

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي. Journal of Strategic ... شماره 26، تابستان 1395.
ارتقاي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از طريق راهبرد هم رقابتي مرتضي سلطاني، سيد ...

بررسی و تعیین مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی مدیران کتابخانه‌های ...

یافته ها: نتایج نشان داد از دیدگاه استادان بالاترین اولویتها در مهارت‌های مدیریتی
مهارت‌های انسانی 35/4، ادراکی ... مقاله 2، دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 13-26 XML
... For collecting data, the researcher has made a questionnaire that determines
the ...

تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی )کارکنان( با ...

1 مه 2015 ... زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26 ... دانشجوی دکتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی
کرمان، کرمان، ايران. ... مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا ...
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. ... [email protected]
com * نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 021-33210043، رايانامه:.

نقش به کارگيری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح ...

1 سپتامبر 2018 ... فصلنامه تحقیقات فرهنگي، دوره چهارم، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 159- 184 ... هدف
از این پژوهش، مطالعه »نقش به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی .... مهارت های...
از همه بیشتر و نزدیک به 26/3 درصد است. استان های تهران، ... در این پژوهش، امتیازاتی
است که مدیران در پاسخ به پرسشنامة مربوط به عملکرد مدیران.

رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی ...

نتایج بدست آمده از پژوهش نشان دادند که بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران (فنی،
... مقاله 6، دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 76-94 XML ... جهت گرد آوری داده ها از
دو پرسش نامه استاندارد مهارت های سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) مدیریتی قنبری ...

مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با ...

15 ژوئن 2014 ... آموزش پزشكي سال اول شماره اول ... ميزان مهارتهاي ارتباطي اساتيد و ارتباط آن با نتايج
ارزشيابي آنان ... اي دو بخشي شامل اطﻼعات جمعيت شناختي و پرسشنامه استاندارد شده
مهارتهاي ارتباطي ... همچنيﻦ تنها بيﻦ نمره ارزشيابي اساتيد و حيطه مديريت عواطف و ...
Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 18:26 +0330 on Monday ...

تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش ...

دانش‌آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ داده و معدل نیمسال اول
و دوم آنها نیز ثبت شد و ... تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان
و روش تمرکز و حافظه) بر میزان پیشرفت ... مقاله 8، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22،
تابستان 1396، صفحه 146-163 XML .... Educational Psychologist, 26(3 & 4), p.

رابطه صلاحیت بالینی و استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های ...

15 آوريل 2014 ... ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ در. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ...
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ .... در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﺳﺘﺎن.
Ratchaburi. ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ. ﺑﻪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﮐﻪ. /2. 26. درﺻﺪ ... در ﮐﻼس ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ ... ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. :1. اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان.

رابطه بين مهارت هاي سه گانه مديريتي مديران در سطوح گوناگون مديريتي ...

جهت گرد آوري داده ها از دو پرسش نامه استاندارد مهارت هاي سه گانه (فني، انساني، ادراکي)
مديريتي قنبري (2011) بر اساس مدل رابرت کاتز و پرسش نامه استاندارد ارزيابي ...

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی، انسانی ... - تحقیقات مدیریت آموزشی

در این پژوهش مهارت های مورد نیاز مدیران با گروه بندی در سه طیف فنی، انسانی، ادارکی
مورد مطالعه قرار ... بعد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد،
ابزار پژوهش پرسشنامه و از روش همبستگی استفاده شده است. ... (1375)، «مفاهیم
کارآیی و اثر بخشی مدیران مدارس» مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 15. ... 26, Iss. 2;
pg. 124.

تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين ...

پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مديران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و
... ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستيابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع ..... 26. 35. فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره. 8. الگوی مفهومی پژوهش.

ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه ...

همچنین، بین سطح برخورداری مدیران از صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیریتی با تعهد و
... (1993) در چهار بُعد وابستگی حرفه‌ای، ... با توجه به جدول شماره 2 چون tهای محاسبه شده
(82/8، 11، 9) با درجه آزادی 219 برای آزمون‌های ...

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت ورزی بر سبک ... - مدیریت ارتقای سلامت

دوره چهارم شماره 4 )پیاپی 16( پاییز 1394 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614 ....
جرأت ورزی يکی از مولفه های مهارت های ارتباطی است كه اثر آن بر سبک مديريت
تعارضات بررسی نشده است. ... ورزی بارانBar-on Assertiveness Questionnaire("( و "
ابزار تعارض ارتباط ..... نوشته موتابی و كاظم زاده عطوفی )26( مورد تأيید وزارت
بهداشت.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سبک‌های ...

8 فوریه 2013 ... ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. زﻧﺪﮔﻲ. ﺑﺮ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ. ا... 96. 96. ﺷﻤﺎره. ﻢ،. ﺳﺎل ﻫﻔﺘ. 26. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .... اي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .... اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﺪﻟﺮ و ﭘـﺎرﻛﺮ.

پاورپوینت ارزیابی آلودگی بستنی سنتی به اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس در مراکز فروش و تولید شهر تبریز

کتاب راهنماي تعميرات بيل مکانيکي هيونداي مدل R250LC-7

شیطان و شبهات ان

شیطان و شبهات ان

پاورپوینت درس 10هدیه های آسمان پنجم دبستان(در ساحل دجله)

آسيب شناسی فرنگی

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

فایل فلش کارخانه ای و فایل حل مشکل گوگل اکانت G532F

دانلود پاورپوینت طراحي در سطح مؤلفه (رويه اي)

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه T739-MAINBOARD-V2.2 JTX