دانلود رایگان


پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 - دانلود رایگاندانلود رایگان این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در دو حوزه می پردازد

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در دو حوزه می پردازد


مهارت


های


مدیریتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال
... عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل
مهارت‌های ... مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131
-119. 4. ... 26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and
Teams.

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش ...

دانش‌آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ داده و معدل نیمسال اول
و دوم آنها نیز ثبت شد و ... تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان
و روش تمرکز و حافظه) بر میزان پیشرفت ... مقاله 8، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22،
تابستان 1396، صفحه 146-163 XML .... Educational Psychologist, 26(3 & 4), p.

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی، انسانی ... - تحقیقات مدیریت آموزشی

در این پژوهش مهارت های مورد نیاز مدیران با گروه بندی در سه طیف فنی، انسانی، ادارکی
مورد مطالعه قرار ... بعد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد،
ابزار پژوهش پرسشنامه و از روش همبستگی استفاده شده است. ... (1375)، «مفاهیم
کارآیی و اثر بخشی مدیران مدارس» مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 15. ... 26, Iss. 2;
pg. 124.

تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی )کارکنان( با ...

1 مه 2015 ... زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26 ... دانشجوی دکتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی
کرمان، کرمان، ايران. ... مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا ...
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. ... [email protected]
com * نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 021-33210043، رايانامه:.

رابطه بین مهارتهای ارتباطی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه از ...

4 سپتامبر 2017 ... شماره. ،4. زمستان. 9396. مقدمه. ارتباطات یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی جامعه
انسانی. ]1. و[ ... مهارت. های. ارتباطی. کیفیت. تدریس. مدیریت. کالس. درس. اساتید ...
ای. نسبتی. انتخاب. شدند . ابزار. پژوهش. پرسشنامه. مهارتهای. ارتباطی. بارت ..... 3/.
0996999. مدیریت کالس درس. 370. 00. 0/. 26. 7/. 1987. 3/. 0979945.

بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت ...

برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. در ادامه، ... فصلنامه علمی- پژوهشی
مدیریت نوآوری / سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1394 .... دارد و نسبت منافع حاصل از مهارت
های کارکنان برای مشتری به هزینه های تحمیل شده به شرکت را بیان ..... منابع انسانی
سبک تعهدی است )26 شرکت( و سبک های مدیریت منابع انسانی بهره وری )10 شرکت(،.

بررسی رابطه بین سبک مدیریتی با مهارت‌های تغییر و نوآوری مدیران ...

تلفن: 92188080120. فاکس: 92188080120. مجله بهداشت و توسعه. –. سال. 4. / شماره.
/2. تابستان ... رابطه. بین. سبک مديريتی با مهارت. های تغییر و نوآوری مديران
بیمارستان. های. آموزشی شیراز ... پرسشنامه. تعیین سبک رهبری رنسیس لیکرت. )
Rensis Likert. (. و پرسشنامه تعیین میزان مهارت. های تغییر و ...... 2005; 17(4):26.
Persian.

10 Hafezi.indd - International Journal of Behavioral Sciences

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻓﺮﺩﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ .... ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﺓ 1 ﺗﺎ 30 ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺭﺩ .... ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
26.

عنوان مقاله: چکیده - فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

بر اين اساس، به ترتيب پرسشنامه هاي شايسته ساالري. با اصالحات )2006( ....
شايستگي ويژگي هاي ريشه اي فرد شامل انگيزه، خصوصيات، مهارت، نقش. اجتماعي و
مجموعه ...

ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت در ﺳﻄﻮح ﻣ - مطالعات مدیریت ...

ﻢ، ﺷﻤﺎره. 87. ،. ﺑﻬﺎر. 97. ﺻﻔﺤﺎت. 73. -. 45. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ......
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ...... Page 26
...

شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال
... عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل
مهارت‌های ... مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131
-119. 4. ... 26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and
Teams.

طراحی برنامه مهارت های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی ...

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی برنامه مهارت‌های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و
بررسی اثربخشی آن بر رفتار جامعه‌پسند ... در ادامه پرسشنامه شخصیت جامعه‌پسند (
pbs) بر روی هر دو گروه اجرا شد. ... سال 7، شماره 26، ص 23-44. ... مقایسه اثربخشی
آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی
مقابله ای.

تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود ...

یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای مدیریت خشم می‌تواند خشونت خانوادگی را در
زنان خانه‌دار ... روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، سال 7، شماره 26. ... The Marital
Problems Questionnaire (MPQ), A short screening instrument for marital therapy.

تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی )کارکنان( با ...

1 مه 2015 ... زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26 ... دانشجوی دکتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی
کرمان، کرمان، ايران. ... مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا ...
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. ... [email protected]
com * نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 021-33210043، رايانامه:.

تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين ...

پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مديران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و
... ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستيابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع ..... 26. 35. فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره. 8. الگوی مفهومی پژوهش.

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت ورزی بر سبک ... - مدیریت ارتقای سلامت

دوره چهارم شماره 4 )پیاپی 16( پاییز 1394 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614 ....
جرأت ورزی يکی از مولفه های مهارت های ارتباطی است كه اثر آن بر سبک مديريت
تعارضات بررسی نشده است. ... ورزی بارانBar-on Assertiveness Questionnaire("( و "
ابزار تعارض ارتباط ..... نوشته موتابی و كاظم زاده عطوفی )26( مورد تأيید وزارت
بهداشت.

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت ورزی بر سبک ... - مدیریت ارتقای سلامت

دوره چهارم شماره 4 )پیاپی 16( پاییز 1394 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614 ....
جرأت ورزی يکی از مولفه های مهارت های ارتباطی است كه اثر آن بر سبک مديريت
تعارضات بررسی نشده است. ... ورزی بارانBar-on Assertiveness Questionnaire("( و "
ابزار تعارض ارتباط ..... نوشته موتابی و كاظم زاده عطوفی )26( مورد تأيید وزارت
بهداشت.

ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آم

سال دهم / شماره 1 / بهار 96 / پیاپی 37. 31. ارزیابی دانش و ... مورد نیاز از طریق مصاحبه
و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و از طریق آزمون های آماری t تک نمونه ای، t مستقل،.
تحلیل واریانس و ... باید با توجه به مجموعه های فرآیندهای مدیریتی به آن توجه ..... 18/
72. 3/93. 1/097. 0/180. افزایش دانش و مهارت. اکتسابی کارکنان. 164. 26/53. 7/09.

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه ...

سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1396-97 ... 1ـ کارشناس ارشد، مدیریت
آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، )*نویسنده ... جهت جمع آوری داده ها از
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه ... اشتیاق شغلی، مهارت
های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه. .... شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب
تعیین از 26.

تاثیر مهارت های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت ...

مهارت‌های سیاسی و مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران، دو موضوع جدید و مهم در حوزه
رفتار ... ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه مهارت‌های سیاسی فریز و همکارانش و
پرسشنامه فنون مدیریت ... مقاله 6، دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-134 XML
.... 26, 2005. [11] Laird, Mary D., Zboja James J., Martinez, Arthur D., Ferris,
Gerald R.; ...

اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و ...

13 ژوئن 2015 ... شمارة. ،6. پاییز. 1393. ص ص : 109. -. 99. اعتباریابی و پایایی. سنجی پرسشنامه.
های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت. های. مؤثر ارتباطی شش. گانه ... کارشناسی.
ارشد در گرایش. های مختلف مدیریت ورزشی در سال. های. 1393. و. 1394 ..... هاي توصیفی
نشان داد بیشترین فراوانی مربوط. به. گروه سنی. 26. تا. 30. سال با. /7.

بررسي تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصوالت نوآورانه )مورد مطالعه ...

... امام حسين)ع(. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 65، زمستان 1393 ...
نيازمند دانش، مهارت ها، توانايی ها و تجربيات فردی کارکنان )سرمايه انسانی( و. فرآيند
و ... مديريت)آرزمجو و همكاران، 1393( از سرمايه های اجتماعی، ساختاری و فرهنگی بيان می
کنند ... و ادوينسون و مالونه)1997، ص 26( 6سرمايه فكری، مزيت رقابتی کسب نمايد.

Assessment charge nurses' managerial self-efficacy

فصلنامه مدیریت پرستاري سال دوم، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392. 9. مقدمه ....
پرسشــنامه »خودکارآمدی مدیریتی پرســتار مسؤول شیفت« در. )5( حیطــه ... بالینی
پرستاران در زمینه مهارت های مدیریتی، حرفه ای، ارتباطی و ... مهم طبقه بندی شدند )26(.

ارائه الگویی برای شناسایی و رتبه بندی مهارت های مورد نیاز دانش‌آموختگ

پرسشنامه. دریافتی از مدیران مالی شرکت. های بورسی نشان می. دهد که از نظر شاغلین
حرفه، ..... مدیریت. ا. ستراتژیک. عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به ...
مالی. و مهارت. های سازمانی. و. تجاری. می. شود . استاندارد. بين. المللی. آموزشی. شماره. :4
...... حسابداری،. فصلنامه. بررسی. های. حساب. داری و. حسابرسی. 61. ) 42. (:. 32. - .26.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش‌آموزان دختر ...

ابزار مورد استفاده پرسشنامه پرخاشگری اهواز ( A.A.I ) بود. ... نتایج درباره زیر
مقیاس‌های پرخاشگری نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی در ابعاد خشم و ... در نتیجه،
آموزش مهارت‌های همدلی، مهارت‌های ارتباطی و دوستی‌ها، مدیریت خشم و آموزش حل مشکلات
فردی و .... 90/8. 27/50. 25/9. 03/51. 36/8. خشم و عصبیت. آزمایش. 30. 00/30. 77/5.
59/26. 40/5.

ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه ...

همچنین، بین سطح برخورداری مدیران از صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیریتی با تعهد و
... (1993) در چهار بُعد وابستگی حرفه‌ای، ... با توجه به جدول شماره 2 چون tهای محاسبه شده
(82/8، 11، 9) با درجه آزادی 219 برای آزمون‌های ...

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سبک‌های ...

8 فوریه 2013 ... ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. زﻧﺪﮔﻲ. ﺑﺮ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ. ا... 96. 96. ﺷﻤﺎره. ﻢ،. ﺳﺎل ﻫﻔﺘ. 26. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .... اي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .... اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﺪﻟﺮ و ﭘـﺎرﻛﺮ.

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 26 - Magiran

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي. Journal of Strategic ... شماره 26، تابستان 1395.
ارتقاي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از طريق راهبرد هم رقابتي مرتضي سلطاني، سيد ...

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با درنظرگرفتن ...

سال هفتم- شماره 4 - پیاپی 26 - زمستان 1396. بررسی تأثیر ... ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش پرسشنامه. است. روایی محتوایی ... استقرار سیستم های مدیریت و
تضمین کیفیت بوده است که. مورد استقبال فراوان .... مهارت های ضروری. برای اتخاذ
مدیریت ...

بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان در ...

اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق دو پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از ... در
خصوص ابعاد مهارتهای مدیریتی، مهارت ادراکی با میانگین 87/3 مناسب‌ترین مهارت،
مهارت ... قدرت در سازمانهای امروزی،فصلنامه مدیریت،شماره های25 و26; جزینی علیرضا،
عوامل ...

تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين ...

پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مديران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و
... ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستيابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع ..... 26. 35. فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره. 8. الگوی مفهومی پژوهش.

ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

بدین منظور، از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه عمیق، مشاهده و پرسشنامه به عنوان ابزار
... شلتون، شارلوت و دارلینگ، جان (2001)، «مدل مهارت‌های کوانتومی در مدیریت؛ پارادایم
... (1390)، «نظریه آشوب و کاربردهای آن در بازارهای مالی»، نشریه راهبرد، شماره 26.

مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با ...

15 ژوئن 2014 ... آموزش پزشكي سال اول شماره اول ... ميزان مهارتهاي ارتباطي اساتيد و ارتباط آن با نتايج
ارزشيابي آنان ... اي دو بخشي شامل اطﻼعات جمعيت شناختي و پرسشنامه استاندارد شده
مهارتهاي ارتباطي ... همچنيﻦ تنها بيﻦ نمره ارزشيابي اساتيد و حيطه مديريت عواطف و ...
Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 18:26 +0330 on Monday ...

10 Hafezi.indd - International Journal of Behavioral Sciences

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻓﺮﺩﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ .... ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﺓ 1 ﺗﺎ 30 ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺭﺩ .... ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
26.

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت ورزی بر سبک ... - مدیریت ارتقای سلامت

دوره چهارم شماره 4 )پیاپی 16( پاییز 1394 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614 ....
جرأت ورزی يکی از مولفه های مهارت های ارتباطی است كه اثر آن بر سبک مديريت
تعارضات بررسی نشده است. ... ورزی بارانBar-on Assertiveness Questionnaire("( و "
ابزار تعارض ارتباط ..... نوشته موتابی و كاظم زاده عطوفی )26( مورد تأيید وزارت
بهداشت.

تأثیر شایستگی اخلاقی مدیران بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاههای ...

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شایستگی های اخلاقی ویتون (2007) و آموزش ... و مهارت
های رسیدن به اجماع و خودآگاهی را بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاه های آزاد ... 1گروه
مدیریت آموزشی / دانشکده علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی/واحد سار/ساری/ایران ... تاریخ
دریافت: 12 تیر 1397، تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1397، تاریخ پذیرش: 26 مهر 1397.

بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در ...

ﺷﻤﺎره. 26. -. ﺑﻬﺎر. 90. بررسی رابطه بی. . ن اِعمال. مدیریت تغییر مدیر و ... 152. مقدمه ...
های اجتماعی است و آموزش و پرورش بیش از دیگر سازمان. ی .... ب( پرسشنامه ارزیابی
عملکرد دبیران، برگرفته از کتاب روان شناسی. بهره ..... به منظور تقویت مهارت. های ...

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان - پرسشنامه های موجود

26. خودپنداره مربوط به مدرسه. آتش روز. 27. فرزندپروریآرنولد. آرنولد. 28 .... سبک
مدیریت. 83 ..... مقایسه مهارت های واجشناسی درد و گروه زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال
خواندن ..... اتوماسیون تغذیه · مشاهده اعتبار اینترنت دانشگاه · سامانه 118-شماره تماس ها
...

شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال
... عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل
مهارت‌های ... مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131
-119. 4. ... 26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and
Teams.

بررسی رابطۀ هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور

درصورتی‌که ارتباط بین هوش تجاری و مهارت‌های کارآفرینی مخترعین معنا‌دار باشد
باعث افزایش ... پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست
آمد. ... جریان اصلی دگرگونی های اداری در دنیای معاصر. نشریه مدیریت دولتی. شماره 26.

رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی ...

نتایج بدست آمده از پژوهش نشان دادند که بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران (فنی،
... مقاله 6، دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 76-94 XML ... جهت گرد آوری داده ها از
دو پرسش نامه استاندارد مهارت های سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) مدیریتی قنبری ...

رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از ...

رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش ...
پاییز 1395 - شماره 33 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 113 تا 138).

بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران ...

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد 5 گانه مهارت‌های ارتباطی و هوش ...
پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و ارلی (۲۰۰۴) و پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ...
مقاله 7، دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 109-120 XML ...
پردازش و مدیریت اطلاعات، 3 (3)، 875-898. ... Group & Organization Management,
31 (1), 20-26.

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان - پرسشنامه های موجود

26. خودپنداره مربوط به مدرسه. آتش روز. 27. فرزندپروریآرنولد. آرنولد. 28 .... سبک
مدیریت. 83 ..... مقایسه مهارت های واجشناسی درد و گروه زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال
خواندن ..... اتوماسیون تغذیه · مشاهده اعتبار اینترنت دانشگاه · سامانه 118-شماره تماس ها
...

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و تاب آوری ...

هدف این از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت استرس ... ... دوره
۱۷، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۴ ), :: ... از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران و
پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون در این پژوهش به ... آزمون میانگین و انحراف
معیار استرس ادراک شده گروه مورد به 44/3±26/20 کاهش و تاب آوری به 72/6±68/87
افزایش یافت.

شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی سازمانی

شکلی و عوامل فرهنگی با ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی رابطه معنادار. و
مثبتی دارند. .... ش ده و در نتیج ه افزایش در یادگی ری و ارتقا مهارت می شود.
با توجه .... شماره سؤاالت مربوط به هر یک از مؤلفه های پرسشنامه. مؤلفه .... تنظیمی)0/26
( و عوامل شکلی)0/23( درمرتبه های بعدی عوامل موثر برارتقای شغلی زنان در پس ت
های.

بررسی تاثیر به کار گیری آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت ...

سابقه و هدف: یادگیری از طریق همتایان, روشی معتبر برای بهبود مهارتهای روان ... دوره
۲۶، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۵ ), :: ... ۲- دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه
پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران ... جهت ارزشیابی
مهارت بالینی، از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته (40 سوال مشتمل بر دو ... 2016; 26 (1
) :36-45

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دانشجویان ...

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که: بین تفکر وجودی و مهارت‌های تعاملی، بین معناسازی ...
ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه محقق‌ساختۀ هوش معنوی و پرسشنامه محقق‌ساختۀ
مهارت‌های تعاملی بوده ... فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س3،
شماره 2، ص87−98. ... جمعیت‌شناختی»، مجله یافته‌های نو در روان‌شناسی،س5، شماره 26،
ص81−94.

مهارت‌های ارتباطی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرآیند ...

دوره ۱۲، شماره ۹ - ( ۹-۱۳۹۱ ), :: ... اطلاعات از طریق پرسشنامه خودارزیابی مهارت‌های
ارتباطی بومی‌سازی شده کویین دام (Queen Dom) با 34 ... میانگین مدیریت عواطف و
احساسات 3/8±2/68، درک پیام 7/7±7/71، قاطعیت در ارتباط 9±9/69، گوش دادن ... درک
پیام (01/0, p=57/2t=) و قاطعیت در ارتباط (02/0, p=26/2t=) ارتباط آماری معنادار وجود
داشت.

مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی

هدف: شناسایی مهارت‌های انسانی و فنی مدیران کتابخانه‌های تخصصی و میزان نیاز به آنها
از دیدگاه مدیران ... روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش با استفاده از پرسشنامه، دیدگاه
118 نفر از مدیران کتابخانه‌های ... فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.
مقالات آماده انتشار · شماره جاری .... The Electronic Library, 26 (6), 488- 862. Ohaji ...

پرسشنامه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

طبق ماده 1 بخشنامه شماره 32664/90/200 مورخ 15/12/1390 کارشناسان و مدیرانی که بر
اساس دستور العمل ... و توسعه‌ مهارت های‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌، طراحي و در دوران تصدی
پست مدیریتی مدیران حرفه‌ای و سیاسی اجرا مي‌شود. ... مديران حرفه اي: تمامي عناوين
پست هاي مديريتي و سرپرستي دستگاه هاي اجرايي، به .... 26, نظام مديريت اسلامي, 6.

تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش ...

دانش‌آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ داده و معدل نیمسال اول
و دوم آنها نیز ثبت شد و ... تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان
و روش تمرکز و حافظه) بر میزان پیشرفت ... مقاله 8، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22،
تابستان 1396، صفحه 146-163 XML .... Educational Psychologist, 26(3 & 4), p.

ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت در ﺳﻄﻮح ﻣ - مطالعات مدیریت ...

ﻢ، ﺷﻤﺎره. 87. ،. ﺑﻬﺎر. 97. ﺻﻔﺤﺎت. 73. -. 45. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ......
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ...... Page 26
...

دانلود پاورپوینت كنترل خسارات ناشی از تخليه‌های الكترواستاتیک در مراكز ارتباطات مخابراتی , داده‌پردازی

پاورپوینت آماده تمدن بين النهرين - 20 اسلاید

تحقیق د رمورد مشارکت

تحقیق و بررسی در مورد رودکی

مجموعه مدار های آزمایشگاه میکروکنترولر

کتاب اصول بیهوشی میلر 2011 نسخه کاملا فارسی

نمونه سوالات آزمون MCHE

پروپوزال بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی بر میزان یادگیری هنرجویان(مطالعه موردی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش)

تئاتر و نمایش

مقاله درباره هزينه هاي الكتريسته